ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မိန္႔ခြန္း

‘ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အံမဝင္ ခြင္မက်တဲ့ေနရာေတြမွာ သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး အရည္အေသြးရွိတဲ့ လူစားလဲမႈေတြ လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္’ ဟု သတိေပးလိုက္သည့္ ႏွစ္သစ္ကူးသမၼတမိန္႔ခြန္းတြင္ အစိုးရသက္တမ္း လက္က်န္သုံးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား ေစာင့္ေမၽွာ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာမိန္႔ခြန္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမေလလြင့္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး စသည့္ႏိုင္ငံတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာႀကီးမ်ားကို တိုက္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသျဖင့္ ထိုျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ခါးစည္းခံေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားက ေက်နပ္အားရၾကသည္။

ယခု မိန္႔ခြန္းပါ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ အဓိကေဖာ္ရမည့္သူမွာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း ယႏၲရားျဖစ္သည့္အျပင္ တရားစီရင္ေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ မေလလြင့္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေရး စသည္တို႔မွာ ကာယကံရွင္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းယႏၲရားကိုယ္တိုင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျဖစ္သည္။ မိန္႔ခြန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္လၽွင္ ေျပာင္းလဲရမည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေနအိမ္ႏွင့္ လုပ္ခလစာကို ျဖည့္ဆည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းအစတြင္ပင္ ဦးစားေပးေျပာၾကားျခင္းက အစစအရာရာ တြက္ခ်က္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္သာသည္။

မိန္႔ခြန္းပါမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မီဒီယာ၏အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ကို အခါခါ အေလးထားေဖာ္ျပသြားသည္။ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ အေဝဖန္ခံေနရေသာ အစိုးရ၏ သေဘာ ထားကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းသည္ မိန္႔ခြန္း၏ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။

မိန္႔ခြန္းေၾကာင့္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကို အားေပးၾကသူ မ်ားျပားေသာ္လည္း ဦးဝင္းျမင့္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုမိန္႔ခြန္းပါ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားဟုလည္း ယူဆရမည္သာ။ ၂ ႏွစ္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ သုံးႏွစ္ခရီးအတြက္ ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္၊ နည္းလမ္းတို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါတြင္ မွန္းထားေသာ၊ မွန္းမထားေသာ အခက္အခဲမ်ားေပၚလာမည္။ ထိုအခါ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ နည္းလမ္းတို႔ ကိုက္မကိုက္၊ ရွိသည့္ လူသူေငြေၾကးအခ်ိန္တို႔ႏွင့္ လုံေလာက္မေလာက္တို႔ကို သိရၿပီး နည္းလမ္းျပင္သင့္သည္ျပင္၊ ဆက္ေလၽွာက္သင့္သည္တို႔ကို မေလွ်ာ့ေသာဇြဲႏွင့္ဆက္ေလွ်ာက္မွသာ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၿပီးျပည့္ေအာင္ျမင္မည္။ ယခုမိန္႔ခြန္းကို အေကာင္အထည္ စေဖာ္မည့္ တာထြက္ ၂၀၁၈ က်န္လမ်ားသည္ ေနာက္သုံးႏွစ္သာမက ထို႔ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ျမန္မာ့အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။

ႏွစ္သစ္ကူးကို မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေစေသာ သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ မိန္႔ခြန္း အျမန္အေကာင္အထည္ေပၚလာ ေအာင္ The Voice Journal က မီဒီယာအခန္းက႑မွ အစြမ္းကုန္ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ
၁၈.၄.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *