တစ္လေက်ာ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ)

ယခင္သီတင္းပတ္က အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံးစံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ေဈးကြက္ျပန္လည္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၃,၀၀၀ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၃၀၀ခန္႔အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ေျခာက္ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၅၆ ဒသမ ၈၄ ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၄၄၁ ဒသမ ၈၆ အတြင္း ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ၁၄ ဒသမ ၉၈ ပြိဳင့္အတက္အက် ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္း ၄ ဒသမ ၈၆ ပြိဳင့္ (၁ ဒသမ ၀၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) ျပန္တက္ခဲ့သည္။

FMI ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္အနည္းငယ္သာ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၃၅ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၁၂,၀၀၀က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး၁၂,၀၀၀က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး၁၁,၅၀၀က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၁၂,၀၀၀က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္က စံခ်ိန္တင္ အေရာင္းအဝယ္နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္သုံးဆေက်ာ္ ျပန္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၂,၀၀၀ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၀၀ နီးပါးအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာ အဖြင့္ေဈး ၃၀၀၀က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၃၁၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၃၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၃၀၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ရွယ္ယာေဈး ၃၁၀၀ က်ပ္သို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

MCB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာႏွစ္စုအေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အစု ၁၀၀ ကို တစ္စု ၇၅၀၀က်ပ္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

FPB ရွယ္ယာ

အေရာင္းအဝယ္ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနမႈကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့႐ုံသာမက ယခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၆၅၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သိန္း ၁၆၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏမွာ ေျခာက္လအတြင္း အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၅,၅၀၀က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး၂၅,၅၀၀က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး၂၄,၀၀၀က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္၂၅,၀၀၀က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

TMH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ဝက္နီးပါး က်ဆင္းသြားၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံးသီတင္းပတ္ ျဖစ္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၆၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သိန္း ၄၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေဈး ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၃၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၉၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၅၀က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယခင္သီတင္းပတ္က ရွယ္ယာေဈး ၃၄၀၀က်ပ္သို႔ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ေဈးျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *