ရီေဝမႈန္ဝါးေနေသာ အလုပ္အကိုင္လမ္းစမ်ား

အင္တာဗ်ဴးအခန္းကို ေက်ာခိုင္းလာသည့္ ကိုေသာ္ဇင္၏ ေျခလွမ္းမ်ားက ေလးတုန္႔ေႏွးကန္ေနသည္။ အဆိုပါအခန္းအတြင္းသို႔ မဝင္ခင္ကာလကမူ ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးကို ေျဖဆိုလိုက္မည္ဟု အားခဲထားေသာ္လည္း သူ၏အထင္ႏွင့္အျမင္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားသြားခဲ့သည္။

အလုပ္ေလၽွာက္လႊာတြင္ ပူးတြဲတင္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာဘြဲ႕လက္မွတ္ႏွင့္ အျခားသင္တန္းလက္မွတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္အားရေက်နပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူက လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံရင့္သူကိုသာ ပိုလိုခ်င္ေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဖြင့္ေျပာသည့္အခါ အားခဲထားသမၽွ သဲထဲေရက်သလို သူ ခံစားရသည္။

အေျခခံပညာ အပါအဝင္ တကၠသိုလ္ပညာ သင္ၾကားသည့္ႏွစ္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားသည့္ႏွစ္အားလုံးေပါင္းပါက ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ အခ်ိန္မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ရေသာ္လည္း ကိုေသာ္ဇင့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္က အဆင္သင့္ဆီးႀကိဳမႈကို မခံခဲ့ရေပ။ ထို႔အျပင္ အျခားအလုပ္သစ္မ်ားကို ထပ္မံေလၽွာက္ထားရန္ပင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆုံးလာေနမိသည္။

ေသခ်ာခိုင္မာေသာ အလုပ္တစ္ခုခုရရွိရန္ “သင္တန္းမ်ားဆက္တက္ရမည္ေလာ၊ အလုပ္သစ္မ်ားပဲ ထပ္ၿပီး ရွာေဖြေနရမည္ေလာ” ဟု စိတ္ထဲေတြးရင္း ဒြိဟျဖစ္ေနရင္း အလုပ္မရေတာ့မည္ကိုလည္း သူ တျဖည္းျဖည္းေၾကာက္႐ြံ႕လာေနျပန္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွစတင္၍ တိုင္းျပည္၏ တက္ႂကြလွသည့္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ေျဖေလၽွာ႔ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဈးကြက္လာေရာက္ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့ၾကသည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ လုပ္သားအင္အား ျဖည့္တင္းလာၾကေသာေၾကာင့္ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ေပါမ်ားလၽွံပယ္ခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါကာလမွာ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာျဖစ္တည္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိကာလတြင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ေတာက္ေလၽွာက္က်ဆင္းလာေနျခင္းႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေမၽွာ္လင့္ထားသေလာက္ ဝင္ေရာက္မလာေတာ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္သားေဈးကြက္အေပၚပါ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာေနသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာလအထိ ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားကုမၸဏီ ၅၂,၅၅၄ ခု၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ၅၈၄၃ ခု၊ Partner ကုမၸဏီ ၁၀၇၂ ခု၊ Joint Venture ကုမၸဏီ ၁၃၈ ခုႏွင့္ Assoication ကုမၸဏီ ၆၉ ခုတို႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုေသာ္ဇင္ကဲ့သို႔ ဘြဲ႕ရၿပီးကာစလူငယ္မ်ားကို ခန္႔ထားလိုမည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မည္မၽွရွိေနသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွာမူ ေျဖဆိုရခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေလသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းအသီးသီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရာထူးအဆင့္ဆင့္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးႏွင့္ အတတ္ပညာပိုင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို အစိုးရပိုင္းက မူဝါဒမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုး၍ ျဖည့္တင္းေပးခ်ိန္တန္ၿပီဟု ကိုေသာ္ဇင္ကဲ့သို႔ ေသာလူငယ္မ်ား ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

ကိုေသာ္ဇင္ကဲ့သို႔ ဘြဲ႕လက္မွတ္တစ္ကိုင္ကိုင္ျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ဟူေသာ ေရစက္ေရေပါက္ ရွားပါးငတ္မြတ္ေနသည့္ လူငယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းမွာ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ ၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ၿပီးပါက အာဆီယံေဒသတြင္းတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီအခ်ိန္ေပး၍ ရယူထားသည့္ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားရရွိလာၿပီးခ်ိန္တြင္မွာမွ အဆိုပါဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာအေငြ႕အသက္မရွိသည္ကို သိရွိလာရသည့္အတြက္ ျပင္ပသင္တန္းမ်ား၏ အကူအညီကို အားကိုးရန္ ျပင္ၾကရေတာ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ပင္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ိဳးစုံ အၿပိဳင္အဆိုင္ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းလြယ္ကူမည္၊ ဝင္ေငြေကာင္းမည္ဟူသည့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲသင္တန္း၊ စာရင္းကိုင္သင္တန္း (LCCI/  ACCA)၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားသင္တန္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဘာသာစကားသင္တန္းအခ်ိဳ႕တို႔တြင္ လူငယ္အမ်ားစု စုံၿပဳံတိုးေနၾကသည္။

“အခုအဂၤလိပ္စာသင္ေနတာက အလုပ္လုပ္မယ္ဆို အကူအညီျဖစ္မယ္ထင္လို႔ပါ။ ကိုယ္ရမယ့္ဘြဲနဲ႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့အလုပ္က တျခားစီဆိုေတာ့ ေက်ာင္းၿပီးရင္ သင္တန္းေတြ ထပ္တက္ရဦးမယ္” ဟု ဒဂုံတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ေနၾကသည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ သင္တန္းတို႔ကိုသာ လူငယ္မ်ားက ပိုေ႐ြးခ်ယ္ၾကသည့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္လိုအပ္ခ်က္၊ သင္တန္းႏွင့္လူဦးေရ အခ်ိဳးမၽွတမႈ မညီကာ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ သြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကလည္းရွိေနသည္။

သင္တန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္းစစ္ေဆး ခ်က္တြင္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံခ်က္မပါရွိ သည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕သင္တန္းမ်ားက ထုတ္ေပးေသာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အံဝင္မႈနည္းပါးၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ိဳးစုံ အလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္လစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား နည္းပါးေနေသးသည္။

အလုပ္အကိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ အသုံးတည့္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသည္။ အဆိုပါဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕အရ အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳသင္တန္းေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္လည္း ကိုေသာ္ဇင္အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိရန္ ေစာင့္ေမၽွာ္ေနသည့္လူငယ္မ်ား လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနျပန္သည္။

လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္ တစ္ထပ္တည္းမရွိျခင္းသည္ ပညာေရးစနစ္နိမ့္ပါးမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို ၁၀ တန္းစာေမးပြဲ အမွတ္စာရင္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္သည့္အတြက္ ဝါသနာႏွင့္ တက္ေရာက္ရသည့္ ဘာသာရပ္တကၠသိုလ္မ်ား လြဲေခ်ာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း လူငယ္အမ်ားစုထံမွ ၾကားေနရသည္။

ဝါသနာႏွင့္ ပညာေရးလြဲေခ်ာ္မႈမရွိေသာ္ျငား လက္ေတြ႕သင္ၾကားရမည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးပိုင္းတြင္ လက္ေတြ႕ပိုင္းအားနည္းသည့္အတြက္ ယုံၾကည္ခ်က္ေပ်ာက္ေနသည့္ ကိုေသာ္ဇင္ကဲ့သို႔ေသာ လူငယ္မ်ားမွာလည္း လုပ္ငန္းခြင္အသိပညာဗဟုသုတနည္းပါးမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေလသည္။

ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ တကၠသိုလ္၊ ေဒသေကာလိပ္ အဆင့္ဆင့္သင္ယူရသည့္အတြက္ ပညာသင္ယူမႈၿပီးဆုံးပါက လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရး မသင္လိုသူမ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိေရးအတြက္ ေဒသေကာလိပ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ႐ူပေဗဒပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ဝင္းသာေထြးက ေျပာျပဖူးသည္။

“ပညာေရးေျပာင္းမယ္ဆို လုပ္ငန္းခြင္လက္မွတ္ေပးႏိုင္တဲ့ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးလည္း ျပန္သြားရမယ္။ ဆိုလိုတာက ေဒသေကာလိပ္ေတြ ျပန္ထားေပးဖို႔ပဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အၿမဳံ (Asean  Economic Community) စတင္လာခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားသာမက အာဆီယံအဆင့္အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လာသည္။

ယင္းအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက ျပင္ဆင္ေနေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္းက တကၠသိုလ္ပညာေရးကိုသာ အဓိကအားေပးဆဲရွိေသးေၾကာင္း ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ေဝဖန္ၾကသည္။

“ပညာေရးနဲ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပဲ အျပစ္ပုံခ်လို႔ မရဘူး။ လူငယ္ေတြကိုယ္တိုင္က ကိုယ္ဘာျဖစ္ခ်င္လဲသိမွ သင္တန္းေတြ ေလၽွာက္မတက္ျဖစ္မွာပါ” ဟု အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဒီဂရီေကာလိပ္ရွိ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ဘြဲ႕သင္တန္းတြင္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဘြဲ႕ရရွိၿပီးလူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းသည္ ပညာေရးစနစ္သာမက ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေပၚတြင္လည္း မူတည္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ားကို ေက်ာင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေခၚယူသည့္ စနစ္မ်ိဳးမထြန္းကားေသးသကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရဦးေရႏွင့္ယွဥ္ပါက ကုမၸဏီမ်ားမွ ေခၚယူခန္႔ထားႏိုင္သည့္ လုပ္သားအေရအတြက္မွာလည္း မ်ားစြာနည္းပါးေနေသးသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းတြင္ အေျခခ်လုပ္ကိုင္ေနသည့္ တယ္လီေနာအပါအဝင္ ျပည္ပကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းမ်ား လက္ခံေလ့က်င့္ေပးမႈကို စတင္စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္/ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းၿပီးစႏွင့္ တက္ေရာက္ဆဲေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို စမ္းသပ္ေခၚယူေနၾကေသာ္လည္း အေရအတြက္မွာ ဆယ္ဂဏန္းထက္မပိုေပ။

ေအာင္လက္မွတ္အေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ တစ္ေပြ႕တစ္ပိုက္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ကိုေသာ္ဇင္၏ စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာကုမၸဏီက အေတြ႕အႀကဳံရွိသူကို ပိုဦးစားေပးျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏မူဝါဒႏွင့္ အလုပ္လိုအပ္ခ်က္နည္းပါးမႈေပၚတို႔တြင္ မည္သို႔ မည္ပုံ သြားေရာက္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း သာမန္လူငယ္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ မေတြးတတ္ေခ်။

“လက္မွတ္ရ (Certificated) ေတြက ေပါေနတာပဲ။ အဓိကလိုတာက လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ တကယ္အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕ အႀကဳံမရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကုမၸဏီက ျပန္သင္ေပးေနရေတာ့ အခ်ိန္ပိုကုန္တယ္” ဟု TME ကုမၸဏီမွ လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေနာင္က ပြင့္လင္းစြာေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားကၽြမ္းက်င္သူ အလုပ္သမား၊ အတတ္ပညာရွင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားရာတြင္ လုပ္ငန္းစတင္သည့္ႏွစ္မွ ပထမ ၂ ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံသားအနည္းဆုံး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယ၂ ႏွစ္တြင္ အနည္းဆုံး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တတိယ ၂ ႏွစ္တြင္ အနည္းဆုံး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ထားရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္သည္ အာဆီယံေဒသတြင္း စီးပြားေရးအသိုက္အၿမဳံအတြက္မူ လုပ္သားေဈးကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ တစ္ပန္း႐ႈံးနိမ့္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္သည္။

ဝင္ေငြ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ စသည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးက ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရေရးအတြက္ မည္သည့္သင္တန္းမဆို တက္ေရာက္ၾကေတာ့မည္။ ေရာက္တတ္ရာရာအလုပ္အခ်ိဳ႕ကို ဝင္ေရာက္လုပ္ေနၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“ဘြဲ႕ရ ဆိုက္ကားနင္းတယ္ဆိုတာ ဟာသမဟုတ္ေတာ့ဘူး” ဟု တကၠသ္ိုလ္ပါေမာကၡေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမင့္ထြန္းဦးက ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ရရွိေစမည့္ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ခြင့္ရရန္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စစ္မွန္ေသာအေျဖမျဖစ္ေသးသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေနသည့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၈ ႏွစ္ၾကား လူငယ္ထု ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ ေလ့က်င့္ပညာသင္ၾကားေပးမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက လူဦးေရက်ိန္စာအျဖစ္ လြယ္လင့္တကူ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေထာက္ျပသုံးသပ္ထားသည္။

လုပ္သားအင္အား ေပါမ်ားမႈသည္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ အားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအင္အားစုမ်ားကို စီမံခန္႔ ခြဲႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရမ်ားသာ တိုးပြားလာလၽွင္မူ တိုင္းျပည္အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားသာ ပိုလာမည္ျဖစ္သည္။

ယုံၾကည္မႈေပ်ာက္ေနေသာ လူငယ္မ်ား လူဦးေရက်ိန္စာမသင့္ေရး ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးတြဲခ်ိတ္ဆက္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေလယာဥ္ပ်ံႀကီးသည္ အင္ဂ်င္သံတဝူးဝူးျဖင့္ ပ်ံတက္ရန္အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဆိုသည့္အတြက္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနေလေတာ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုစဥ္က မိမိ၏ ဘြဲ႕လက္မွတ္စာ႐ြက္အေပၚ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားစြာျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးအခန္းအတြင္းသို႔ ဝင္ရာက္ခဲ့သည့္ ကိုေသာ္ဇင္တစ္ေယာက္ တတိယေျမာက္ကုမၸဏီ၏ အင္တာဗ်ဴးတိုင္ေအာင္ မိမိအရည္အခ်င္းလက္မွတ္မ်ားကို ျငင္းပယ္ခံမႈမ်ား ႀကဳံခဲ့ရေသာအခါ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရေလၿပီ။

အင္တာဗ်ဴးခန္းက ထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ‘ဘာအလုပ္မွ ထပ္မေလၽွာက္ေတာ့ဘူး’ ဟု ေတြးကာ ေခါင္းငိုက္စိုက္ျဖင့္ ထြက္သြားေလေတာ့သည္။ 

 

ေမာင္မိုးဇြန္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *