လမ္း (၄) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၃။ BRI ၏ မ႑ိဳင္ ခုနစ္ရပ္

ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းစီမံကိန္းတြင္ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ရပ္ ပါဝင္သည္။ ‘ကုန္းေျမအေျခစိုက္ စီးပြားေရးစႀကၤမ်ား’ (ဤအရာအားလုံးကို စုေပါင္း၍ တ႐ုတ္ျပည္က ‘ပိုးလမ္းမစီးပြားေရးရပ္ဝန္း’ ဟု ရည္ၫႊန္းသည္) ႏွင့္ ‘၂၁ ရာစု ပင္လယ္ပိုင္း ပိုးလမ္းမ’ (MSR) တို႔ျဖစ္သည္။ BRI တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမပုံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕ကိုဆိုလၽွင္ တ႐ုတ္အစိုးရကိုယ္တိုင္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေျမပုံမ်ားသည္ ပင္ တ႐ုတ္ျပည္က ေျပာဆိုေနေသာ လတ္တေလာ BRI စႀကၤ ံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ေျမပုံမ်ားေပၚရွိ အခ်ိဳ႕ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ စိတ္ကူးရည္မွန္းခ်က္သက္သက္မၽွသာ ရွိပါေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကမူ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ‘ပေရာဂ်က္’ မ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္ေနေခ်ၿပီ။ ယခုပင္လၽွင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္လင့္ကစား အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းအားလုံးကို တကယ့္အစစ္အမွန္အျဖစ္ ယူဆလို႔ကား မျဖစ္ေသးပါေခ်။ ေျပာရလၽွင္ BRI မွာ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေနသည့္အရာမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးမ်ားအေပၚ တည္မွီေနပါလိမ့္မည္။ စီမံကိန္းမွ တကယ့္အစစ္အမွန္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာသည္ႏွင့္အမၽွ ေျမပုံထက္မွ အခ်ိဳ႕ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲသြားပါလိမ့္မည္။ ထို႔ထက္ စီမံကိန္းတြင္ ဝါရွင္တန္၏ ပါဝင္မႈမွာလည္း BRI ၏ ေနာက္ဆုံးအစီအစဥ္စနစ္တြင္ ၎၏အခန္းက႑ကို စြဲက်န္ရစ္ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ဤနည္းျဖင့္သာလၽွင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ပိုမိုရရွိေစလိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရပါသည္။

ယူေရးရွားစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ BRI မွာ ပထမဆုံးမဟုတ္သည္ကို သတိခ်ပ္ဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ႐ုရွားအေနႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားအေျမာက္အျမားလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ (‘ယူေရးရွား၊ စီးပြားေရးသမဂၢ’၊ ‘ယူေရးရွား ျဖတ္ေက်ာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရပ္ဝန္း’ ႏွင့္ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပကို ဆက္သြယ္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ‘ေတာင္ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစႀကၤ ံ'(NSTC)) အလားတူ အာဆီယံတြင္လည္း အလားတူစီမံကိန္းမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ (‘အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္း’)။ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ‘ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕’ (SAARC) အဖြဲ႕ရွိသည္။ ေျပာရလၽွင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ပင္လၽွင္ အလားတူစီမံကိန္းမ်ိဳး ကမ္းလွမ္းဖူးသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ အဆိုျပဳဖူးသည့္ ‘ပိုးလမ္းမသစ္ စီမံကိန္း’ မွာ ထင္ရွားသည့္ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ တည္ဆဲပေရာဂ်က္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ပါဝင္သည့္ BRI ၏ အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တ႐ုတ္ျပည္ကိုယ္တိုင္က ကုန္က်စရိတ္က်ခံမည္မွန္ေသာ္ လည္း ရွီက်င့္ဖ်င္စီမံကိန္းကို စတင္မေၾကညာမီကပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္ကူးေပါက္အႀကံရခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ေျပာလိုသည္ မွာ BRI မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထင္ေနၾကသလို တ႐ုတ္တို႔၏အစီအစဥ္သက္သက္မဟုတ္။ သို႔တိုင္ BRI ၏ ေနာက္ဆုံးအစီအစဥ္စနစ္မွာ အျခားေဒသဆိုင္ရာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးကို တ႐ုတ္ျပည္ဘက္မွ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းႏိုင္စြမ္းအေပၚ မူတည္ေနပါလိမ့္မည္။

ဤေနရာတြင္ အထူးသတိေပးလိုသည္မွာ BRI ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တိုင္းကို အမွန္တကယ္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မယုံၾကည္မိဖို႔ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားအေပၚ မီဒီယာသတင္းေပးပို႔ခ်က္အမ်ားစုမွာ လုပ္စရာရွိသည့္လုပ္ငန္းေတြကိုသာ ေဖာ္ျပေလ့ရွိၿပီး အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းကို ထင္ဟပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါေခ်။ ဤေနရာတြင္ အာဖရိကရွိ တ႐ုတ္ျပည္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အဓိကဦးေဆာင္ အကဲျဖတ္ေနသည့္ ‘ဒီဗိုရာ ဘရပ္တင္ဂန္’ ၏ သတိေပးစကားကို အေလးထားဖို႔ လိုမည္ထင္ပါသည္။ ‘အာဖရိကရွိ တ႐ုတ္ျပည္၏ ‘ အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေျမယာမွ ျပန္လည္ရရွိမႈမ်ားမွာ မီဒီယာသတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားထက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေနသည္’ ဟု သူကဆိုသည္။

တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္လည္း အေျခခံအေဆာက္အဦပေရာဂ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕ျဖစ္ေနသည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိုျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာ – ‘ပါဝါဆိုက္ေဘးရီးယား’ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႏွင့္ အေနာက္ဆိုက္ေဘးရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကိုဆက္သြယ္သည့္ ‘အယ္လ္ထိုင္’ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း’ တို႔ဆိုလၽွင္ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကပင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ လုံး၀ရပ္ဆိုင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မွၾကည့္လၽွင္လည္း ဤသို႔ အရာအားလုံး အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးသည္မွာ သူ႕ေနရာႏွင့္သူ သဘာ၀က်သည္ဟုဆိုရပါလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ပေရာဂ်က္တိုင္းေလာက္ကို ‘ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းစီမံကိန္း’ ဆိုင္းဘုတ္တပ္ေနၾကသည္မ်ားရွိသည္။ ဤသို႔ ဆိုင္းဘုတ္တတ္လိုက္လၽွင္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးအကူအညီရလိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ၾက၍ျဖစ္သည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ကား အဆိုပါကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ BRI ႏွင့္ ဘာမွမဆိုင္ပါေခ်။ ဆိုင္သည္ဆိုလၽွင္လည္း သူတို႔၏ထည့္ဝင္ေငြမွာ မဆိုစေလာက္မၽွသာျဖစ္ပါသည္။ ေန႔၏အလင္းေရာင္ေအာက္တြင္ ၾကည့္လိုက္လၽွင္ ဆိုခဲ့ပါကုမၸဏီမ်ားကို BRI စီမံကိန္းဝင္မ်ားအျဖစ္ မၾကည့္ျမင္သင့္ပါေခ်။

MSR ၏စိတ္ကူးမွာ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္နီးေသာ တ႐ုတ္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၊ အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ အာဖရိကအေရွ႕ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အာဖရိကဦးခ်ိဳေဒသမွ ေျမထဲပင္လယ္မွသည္ ဥေရာပဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဆိပ္ကမ္းအေျခခံအေဆာက္အဦကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေရနက္ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း မ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕သိုေလွာင္ခန္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးကို ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ ရထားလမ္းအဆက္အသြယ္မ်ားပါဝင္သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္လို ႐ႈပ္ေထြးေသာ ပင္လယ္ပိုင္းဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လႊမ္းၿခဳံျဖတ္ေက်ာ္ ထားေသာ္လည္း MSR မွာ အိႏၵိယအေနာက္ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ အာေရဗ်ကၽြန္းဆြယ္ကိုမူ ထူးထူးဆန္းဆန္း ခုန္ေက်ာ္သြားဖို႔ရွိသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ပါကစၥတန္ေတာင္ပိုင္းရွိ ဂြါဒါဆိပ္ကမ္းမွာမူ ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤေဒသမွာ BRI မစတင္မီကပင္ စိတ္ကူးရခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ဦးေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းကုမၸဏီမ်ားက အိုမန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဤမၽွက်ယ္ေျပာေသာ နယ္ေျမႀကီးကို ေကြ႕ေရွာင္သြားခဲ့သည္မွာကား ထူးဆန္းသည္ဟုဆိုရပါလိမ့္မည္။ ဤအစား MSR မွာ ဆူးအက္တူးေျမာင္းႏွင့္ ေျမထဲပင္လယ္အေရွ႕ျခမ္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အာဖရိကအေရွ႕ျခမ္းႏွင့္ ပင္လယ္နီအထိ ႐ြက္တိုက္သြားမည့္သေလာရွိသည္။

အဆိုပါထူးဆန္းေသာဒီဇိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုက ယခုလိုရွင္းျပသည္။ MSR မစတင္မီ ေရွးကထဲကပင္ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ အာဖရိကအေရွ႕ျခမ္းတြင္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ ႀကီးႀကီး မားမား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ တ႐ုတ္ဆိပ္ကမ္းအင္ဂ်င္ နီယာကုမၸဏီဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က မာဗ်ဴတိုျပည္နယ္တြင္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုေဆာက္ရန္ ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ မိုဇမ္ဘစ္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကအပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီကပင္ အီရီထရီယားႏိုင္ငံ မက္ဆာဝါတြင္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ေလလံေအာင္ထားသည္ဟုသိရသည္။ ထို႔ထက္ တ႐ုတ္ျပည္မွာ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံရွိ ဘဂါမိုဂိုဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးတြင္ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနပါသည္။ ဤစီမံကိန္းမွာ ၿပီးဆုံးလၽွင္ အေရွ႕အာဖရိက၏ အႀကီးဆုံးဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဒါအက္ဆာလမ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ထက္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ႏွစ္ဆ ျမင့္လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဘာဂါမို႐ိုႏွင့္ ဒါအက္ဆာလမ္ကို ဆက္သြယ္မည့္ ရထားလမ္း ႏွင့္ အဆိုပါဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားမွ တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံအေနာက္ျခမ္းသို႔ ေဖာက္မည့္ ရထားလမ္းမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားပင္ ေလလံေအာင္ထားသည္ဟု သိရပါသည္။ မက္ဝါရာေတာင္ပိုင္းဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သံသတၱဳ႐ိုင္းပေရာဂ်က္မ်ားကို ရထားလမ္းျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ တန္ဇန္းနီးယားအစိုးရအေနႏွင့္ တ႐ုတ္မီးရထားကုမၸဏီမ်ား အေျခခံသေဘာ တူညီခ်က္ရၿပီးၿပီဟု သိရသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္လည္း လာျမဴတြင္ ဆိပ္ကမ္းသစ္တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ေဒၚလာသန္း ၄၈၀ တန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။ ဤသည္မွာ ကင္ညာႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္ အီသီးအိုပီးယားတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္မည့္ပေရာဂ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ထိုမၽွမက တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္မိုဂါဒစ္႐ႉး ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ဂ်ဴဘူတီ သမၼတႏိုင္ငံ ေရတပ္စခန္းတည္ေဆာက္ေရးမွာဆိုလၽွင္ ယခုပင္ စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဂ်ဴဘူတီႏိုင္ငံမွာ ပင္လယ္နီႏွင့္ ေအဒင္ပင္လယ္ေကြ႕ၾကား အာဖရိကဦးခ်ိဳေဒသ၏ မဟာဗ်ဴဟာအခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အာဖရိကတြင္ လိုအပ္လာမည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေလာင္စာသိုေလွာင္ ႐ုံမ်ားႏွင့္ MSR လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ေရတပ္စခန္းမ်ားမွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ အေရွ႕အာဖရိကကို ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ‘တက္ခုံ’ ႏွစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည္။ သီရိလကၤာႏွင့္ ေမာ္လဒိုက္တို႔ျဖစ္သည္။ သီရိလကၤာေတာင္ပိုင္း ဟမ္ဘန္တိုတာၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ျပည္က ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံတန္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္တို႔ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ မၾကာေသးခင္ကလည္း သီရိလကၤာအစိုးရအေနႏွင့္ ကိုလံဘို ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံတန္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္တို႔ဘက္မွ ကမ္းလွမ္းထားသည္ကို ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

ေမာလဒိုက္ကၽြန္းစုမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ေဒၚလာ ၃၇၃ သန္းကုန္က်မည့္ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္တည္ေဆာက္ရန္ စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ ‘လာျမဴအက္ေထာလ္’ တြင္လည္း ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ထို႔ထက္ ‘ေမာ္လဒိုက္-တ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား’ တည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း တ႐ုတ္ျပည္ဘက္မွ အေရးႀကီးရွယ္ယာအျဖစ္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ထည့္ဝင္ဖို႔ရွိသည္။ ဤတံတားမွာ ဟူလ္ဟူေမးလ္ကၽြန္းေပၚရွိ ေလဆိပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မားလီကို ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလအတြင္း အဆိုပါကၽြန္းသို႔ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္အတြင္း ဆိုခဲ့ပါပေရာဂ်က္ကိုေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤခရီးစဥ္အတြင္းမွာပင္ ေမာ္လဒိုက္အစိုးရ၏ လူဦးေရအမ်ားစု ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ျပည္က ကူညီဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ေမာ္လဒိုက္လူဦးေရမွာ ကၽြန္းေပါင္း ၁၈၈ ကၽြန္းတြင္ ျပန္႔က်ဲေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ဤကၽြန္း မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္မားလီႏွင့္ တံတားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အစဥ္အလာအရ ေမာ္လဒိုက္မွာ အိႏၵိယ၏ အမာခံမဟာမိတ္ ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ယခုအခါတြင္မူ တ႐ုတ္ျပည္ကို ေပးေခ်ရန္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းမၽွရွိေနၿပီျဖစ္ရာ တ႐ုတ္တို႔၏ အေပးအကမ္းရက္ေရာမႈအေပၚ အႀကီးအက်ယ္မွီခိုေနရၿပီျဖစ္သည္။ သိရိလကၤာတြင္လည္း အလားတူ အေနအထားမ်ိဳး ႀကဳံေနရၿပီဟု သိရသည္။ 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ေက်ာ္ဝင္း
(၂၈ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၈)

စာၫႊန္း – IT Takes a Road

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *