တံခါးဖြင့္႐ုံမွ တစ္ပါး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ‘တံခါးဖြင့္ကံ’ မေကာင္းခဲ့။ သို႔ေသာ္ တံခါးဆက္ ဖြင့္ေန႐ုံမွတစ္ပါး အျခားမရွိ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီး ကမၻာႀကီးတြင္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ ျပန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာႀကီးသို႔ တံခါးဖြင့္ဆက္ဆံႏိုင္ခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တံခါးပိတ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္၊ ဖြင့္ေသာ္လည္း မပြင့္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တို႔ကသာ လြတ္လပ္ေရးေနာက္ပိုင္းကာလကို ႀကီးစိုးထားသည္။

၁၉၆၂ မွ ၁၉၈၈ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က တစ္ဖက္သတ္ တံခါးပိတ္ခဲ့သည့္ကာလျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ပိတ္ခဲ့သည့္အစိုးရတြင္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ျပင္းထန္ခ်ိန္စေသာ ျပည္ပအေၾကာင္းတရားမ်ား စသည့္ သူ႕အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္သူ စဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားခဲ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရလဒ္အရမူ ထိုသို႔ပိတ္လိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြားခဲ့သည္။ ျခင္၊ ယင္၊ အပုပ္နံ႔၊ ဖုန္မႈန္မ်ားမဝင္ေစရန္ ပိတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေနေရာင္ႏွင့္ ေလေကာင္းေလသန္႔ ႏုႏုေအးေအးတို႔ပါ မဝင္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ျပင္ပကမၻာမွ ဗဟုသုတႏွင့္ ပညာရပ္တို႔သည္လည္း စီးဆင္းဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ ပညာပိုင္း စဥ္းစားပုံစဥ္းစားနည္းပိုင္းတြင္ ျပတ္က်န္ခဲ့သည္။ မ်ိဳးဆက္အရလည္း မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ ႏွစ္ဆက္ထိ အထိနာခဲ့သည္။ ယေန႔တိုင္ ထိုေဝဒနာကို ျမန္မာသည္ ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ၆၂-၈၈ ပိတ္ခဲ့သည့္ မူဝါဒကို ေျပာင္းလဲကာ ျမန္မာသည္ တံခါးျပန္ဖြင့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံေရးမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ထိုပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ထိုစဥ္အစိုးရကို ပစ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ရလဒ္အရ ႏိုင္ငံႏွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားကိုပါ ပိတ္ဆို႔သလို ျဖစ္သြားသည္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္ကလည္း သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈႏွင့္ ျပည္ပသြားလာခြင့္တို႔ကို ယခင္ကထက္ ေပးေသာ္လည္း အတိုင္းအတာတစ္ရပ္ထိ ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့သည္။ ၈၈ မတိုင္မီကထက္စာလၽွင္ ပညာဗဟုသုတ၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ လူစီးဆင္းမႈ ပိုမ်ားပိုျမန္လာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ အဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ စီးသင့္သေလာက္ စီးခြင့္မရေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းသည္ တံခါးဖြင့္သည္ထက္ တံခါးဟသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အားလုံးသိၾကသည့္အတိုင္း တံခါးဖြင့္လိုက္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္ျမန္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ဖြင့္ေသာ တံခါးသည္ က်ယ္လာသည္။ ျပည္ပသို႔ သြားေရးလာေရး ျပည္ပမွ ဝင္ေရးထြက္ေရး လြယ္လာသည္။ စာေပစိစစ္ေရးဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္ ေနာက္၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား ေဈးသက္သာသြားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ ျမန္လာသည္။ ျပည္ပမွ ပညာဗဟုသုတမ်ားကို ဆည္းပူးႏိုင္စြမ္းလည္း အဆမတန္ျမင့္မားသြားသည္။ အပုပ္နံ႔မ်ား ဝင္ေရာက္လာသည္လည္း ရွိေသာ္လည္း ေလေကာင္းေလသန္႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းက ပိုမ်ားသည္။ ျပည္ပအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားပါ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္အခါတြင္ ျမန္မာ့တံခါးသည္ က်ယ္က်ယ္လြင့္လြင့္ ပြင့္သြားသည္။

သို႔ႏွင့္ပင္ ၂၀၁၇ ေရာက္လာသည္။ ရခိုင္အေရး ျဖစ္ပြားသည္။ ကမၻာတြင္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္သြားသည္။ ျမန္မာသည္ ကမၻာတြင္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ နတ္သမီးအသြင္မွ ဘီလူးသဘက္သဖြယ္ျဖစ္သြားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရခိုင္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကေရာ ကုလသမဂၢကပါ ဖိအားႀကီးမားစြာ ေပးလာသည္။ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပန္ေက်ာ့လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ယခင္ကေလာက္ ၾကမ္းခ်င္မွ ၾကမ္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပာမရပါ။ အစိုးရမ်ားက ပိတ္ဆို႔ျခင္းကို အသာထား၊ ျမန္မာကို သပိတ္ေမွာက္ တစ္နည္း ျမန္မာကို ပိတ္ဆို႔ရန္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက လႈံ႔ေဆာ္ေနသည့္ အႏၲရာယ္လည္းရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေဘာလုံးအားကစားျမႇင့္တင္ရန္ လာေရာက္သည့္ေဘာလုံးအသင္းကိုပင္ မသြားေအာင္ ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ား ျပည္ပတြင္ ေရာင္းမရေအာင္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္မ်ားလည္း ေနာင္တြင္ အရွိန္ပိုျမင့္လာဖြယ္ရွိသည္။ ၿခဳံေျပာရလၽွင္ ျမန္မာက တံခါးဟင္းလင္းဖြင့္လိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပက တံခါးပိတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္း။ အေၾကာင္းရင္းကို မေဝဖန္လိုေသာ္လည္း ရလဒ္မွာမူ ျမန္မာအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံတကာအတြက္ပါ ေကာင္းမည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာစနစ္ကို ေျပာင္းပစ္မည္ဟု အမ်ားအျပားက ယူဆေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ တံခါးပြင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္တံခါးပိတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ တံခါးတခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ ပိတ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာကို တံခါးပိတ္လၽွင္ ျမန္မာအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံတကာစနစ္အတြက္ပါ ေကာင္းမည္မဟုတ္။

ျမန္မာဘာလုပ္မလဲ

ျပည္ပက တံခါးပိတ္ရန္ ႀကိဳးစားခ်က္မ်ားရွိလာရာ ျမန္မာအေနႏွင့္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

ျပည္ပဖိအားႀကီးမားလာသည္ႏွင့္အမၽွ သဘာ၀က်စြာပင္ ျပည္ပကို မုန္းတီးလာသည္မ်ားရွိသည္။ ျပည္ပဖိအားမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တစ္ဖက္သတ္ ဆန္ေကာင္းဆန္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပကို ႐ြံမုန္းျခင္းသည္ အေျဖမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာတို႔အေနႏွင့္ တံခါးကို ဆက္ဖြင့္ထားၿပီး ျပည္ပႏွင့္ဆက္ဆံၿမဲတိုင္းဆက္ဆံရမည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအားနည္းေသာေၾကာင့္ အႏိုင္က်င့္ခံရသည္ထင္လၽွင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအားေကာင္းလာေအာင္ ပိုၿပီးပင္ တံခါးက်ယ္က်ယ္ဖြင့္သင့္သည္။

ဂ်ပန္သည္ ၁၉ ရာစုအလယ္တြင္ အေမရိကန္သေဘၤာနက္မ်ား ဝင္စီးခံရအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံကို ပိတ္မပစ္ခဲ့ပါ။ ဂ်ပန္သည္ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သူ႕အၾကား အလြန္ကြာဟသြားသည္ကို သိသြားသျဖင့္ တံခါးဖြင့္ကာ အမီျပန္လိုက္ခဲ့သည္။ ၂၀ ရာစုအစ ၁၉၀၅ ႐ုရွား- ဂ်ပန္စစ္ပြဲတြင္ ဥေရာပအင္အားႀကီး ႐ုရွားကို ဂ်ပန္က ႏိုင္လိုက္ျခင္းက ဂ်ပန္တံခါးဖြင့္ျခင္း၏ ထိေရာက္ပုံကိုေဖာ္ျပသည္။

၁၅ ရာစုအစတြင္ တ႐ုတ္သည္ နည္းပညာ၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ အရာရာတြင္ ကမၻာ့ထိပ္ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္သည္ ၁၅ ရာစုအတြင္းတြင္ တံခါးပိတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္သည္ အင္အားက်ဆင္းသြားၿပီး အေနာက္တိုင္းသားတို႔၏ တ႐ုတ္ဖရဲသီးစိတ္ခြဲျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။ ၁၉၄၉ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ထူေထာင္အၿပီးတြင္လည္း တံခါးကို ပိတ္ထားေသးသည္။ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ တက္လာအၿပီးတြင္မွ တံခါးဖြင့္လိုက္သည္။ တံခါးဖြင့္ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္သည္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားတိုးတက္ခဲ့သည္။ ယခုဆိုလၽွင္ ကမၻာ့မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ပင္ တက္လွမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ သူ၏ယခင္က အမွားကို ျပန္ျပင္လိုက္သည့္အတြက္ လုံး၀မမွတ္မိေလာက္ေအာင္ တိုးတက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာသည္လည္း တံခါးပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာကို မဆိုထားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ပင္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း တံခါးပိတ္ရန္ စဥ္းပင္မစဥ္းစားသင့္။ ျပင္ပအင္အားစုမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္သာ စဥ္းစားသင့္သည္။ ပိတ္ေလေနာက္က်န္ေလသာျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြင့္ၿမဲတိုင္း ဖြင့္ထားရမည္။ အျပင္ကမၻာမွ ယူသင့္ယူထိုက္သည္မ်ားကို ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္အေရးကိုၾကည့္လၽွင္ပင္ ပညာအားနည္းေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို ႀကီးစြာခံရသလို ပညာအားနည္းေသာေၾကာင့္ပင္ ရခိုင္အေရးတြင္ ဟာကြက္လြတ္ကြက္အခ်ိဳ႕ ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအားနည္းျခင္းသည္ တံခါးမဖြင့္ျခင္း မပြင့္ျခင္းတို႔မွ ျမစ္ဖ်ားခံသည္။

တံခါးဆက္ဖြင့္႐ုံမွတစ္ပါး အျခားမရွိပါ။ 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *