ဒီမိုကေရစီ – တာဝန္ယူမႈ (Democratic Accountability)

ဒီမိုကေရစီအရ မဲဆႏၵရွင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕အစိုးရကို သင့္တင့္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေတြေပးထားၿပီး တစ္ဖက္ကလည္း အစိုးရထမ္းေဆာင္ရမယ့္မူဝါဒေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုခိုင္ခိုင္မာမာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသလဲဆိုတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဖရန္႔စစ္-ဖူကူယားမား (Francis Fukuyama) ေဆြးေႏြးထားတာကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

ဘယ္လိုပဲအဓိပၸာယ္ေကာက္ေကာက္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ၊ ဒါမွမဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ့္လုပ္ငန္း စဥ္ေတြကို ကိုယ့္အတြက္ အေကာင္းဆုံးက ဘာလဲဆိုတာသိတဲ့ ျပည္သူေတြထက္ ပိုသိထားတယ္ဆိုတဲ့ ကၽြမ္းက်င္သူေတြလက္ထဲ ထည့္ေပး လိုက္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနတဲ့ တပ္ဖြဲ႕တပ္စု ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ေနာက္တန္းမွာထိုင္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြလို မဟာဗ်ဴဟာအေၾကာင္း ျမင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီမွာ ေနာက္ဆုံးမေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြပဲ။

ဒီမိုကေရစီတာဝန္ယူမႈဟာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ ပါဝါကို တရားသျဖင့္ အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ အာဏာရဲ႕ေနာက္ဆုံး အေျခခံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အလိုဆႏၵေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ အတင္းအက်ပ္လုပ္တဲ့နည္းကိုလည္း သုံးလို႔ရတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ အဲဒီလိုလုပ္သြားၾကတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပါဝါကို အာဏာအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရင္ အစိုးရအတြက္ ပိုအဆင္ေျပတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြက စနစ္ရဲ႕အေျခခံတရားဝင္မႈ၊ တရားသျဖင့္ ျဖစ္မႈကို အမွန္တကယ္ယုံၾကည္ဖို႔၊ ဥပေဒေတြ၊ မူဝါဒေတြကို ကိုယ့္ဆႏၵအေလ်ာက္ လိုလိုခ်င္ခ်င္လိုက္နာၾကရင္ အစိုးရအတြက္ လုပ္ရကိုင္ရတာ ပိုေကာင္းတယ္။

အဂၤလန္မွာ ‘ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရရင္ အခြန္မေပးေရး’ လႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ အစိုးရက လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳသေလာက္ပဲသုံးလို႔ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ အဲဒီအခ်ိန္က အခ်မ္းသာဆုံးအခြန္ထမ္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတယ္။

၁၆၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ အစိုးရက ေကာက္တဲ့အခြန္ေရာ၊ အမ်ားျပည္သူေႂကြးၿမီဆပ္ႏိုင္စြမ္းေရာ ျမင့္မားလာတယ္။

ျပင္သစ္မွာက်ေတာ့ အခြန္ကို အတင္းအက်ပ္ေကာက္တယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြက အခြန္လြတ္တယ္။ စစ္တပ္က အခြန္မေပးခ်င္တဲ့ လယ္သမားေတြဆီကေန အခြန္လိုက္ေကာက္တယ္။ ျပင္သစ္ရတဲ့အခြန္ဟာ အဂၤလန္ရတဲ့အခြန္ရဲ႕ အခ်ိဳးနည္းနည္းေလးပဲရွိတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ ျပင္သစ္ျပည္သူ႕ဘ႑ေရးစနစ္ဟာ ၁၈ ရာစုမွာ ၿပိဳလဲသြားခဲ့တယ္။ ၿဗိတိန္ကေတာ့ အခြန္ေကာက္တဲ့ အေျခခံခပ္ေသးေသးပဲရွိေပမယ့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမျဖစ္မီတိုက္တဲ့ စစ္ပြဲေတြမွာ ျပင္သစ္ကို အႏိုင္တိုက္ႏိုင္တယ္။

တရားသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္တယ္လို႔ ႐ႈျမင္ျခင္းခံရတာဟာ ထိေရာက္ထက္ျမက္တဲ့ အစိုးရျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အစိုးရဆိုတာ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ သူခ်ည္း လုပ္လို႔ရတာမဟုတ္ဘူး။ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အပိုင္းေတြကိုလည္း အားကိုးၿပီးလုပ္ရတယ္။ ႏွစ္ဆယ္ရာစုေနာက္ပိုင္းေရာက္မွ အစိုးရက သူ႕လုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိကဆက္ၿပီးလုပ္ခိုင္းတာတို႔၊ အစိုးရ-ပုဂၢလိကအစုစပ္လုပ္ၾကတာတို႔၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို အားကိုးရတာတို႔ကို တီထြင္ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္တယ္လို႔ လူအမ်ားစုက ယုံၾကည္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိက လက္တြဲလုပ္တာ သမိုင္းေၾကာင္းအရွည္ႀကီးရွိတယ္။ ဥေရာပမွာ လူဦးေရမွတ္ပုံတင္တာ၊ ဆင္းရဲသားေတြကို အကူအညီေပးတာမ်ိဳးေတြဟာ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတာ္ေတြက လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့အလုပ္ေတြပါ။ ၂၀ ရာစုႏွစ္ေရာက္မွ အဲဒီအလုပ္ေတြကို အစိုးရကလုပ္တာ။ အဂၤလိပ္နဲ႔ ဒတ္ခ္်တို႔လုပ္တဲ့ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေတြက အစိုးရနဲ႔ အၿပိဳင္လုပ္ခဲ့ၾကတာ။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေတာင္ကိုရီးယားကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စစ္အစိုးရဟာ သူ႕ရဲ႕မူဝါဒေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဆမ္ေဆာင္းတို႔၊ ဟြန္ဒိုင္းတို႔လို ကုမၸဏီႀကီးေတြလိုသာမက ပုဂၢလိက ေစတနာရွင္အဖြဲ႕အစည္းေသးေသးေလးေတြထိ ပုဂၢလိကက႑ကိုပါ အားကိုးအားထားလုပ္ခဲ့ရတာ။

လူေတြခ်မ္းသာလာၿပီး ပညာတတ္လာၿပီဆိုရင္ နည္းပညာေတြသုံးၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရယူႏိုင္လာတဲ့အတြက္ အာဏာ သုံးဖို႔ ပိုခက္လာတယ္။ လူေတြက သူတို႔ဘာသာသူတို႔ သူတို႔အတြက္ စဥ္းစားႏိုင္တယ္။ အစိုးရမသိတာေတြ သိတယ္လို႔ သေဘာေပါက္လာရင္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္တယ္ဆိုတာနဲ႔ပဲ အမိန္႔ကို နာခံဖို႔ခက္သြားၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ေလးဆယ္ေလာက္အတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္းမွာ ပုံစံတက်ဒီမိုကေရစီ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစခဲ့တာဟာ လူလတ္တန္းစားေတြ တိုးပြားလာလို႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ လူမႈေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ (Social Mobilization) ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီတာဝန္ယူမႈျဖစ္လာေစဖို႔ ပုံမွန္တရားမၽွတတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးတာမ်ိဳးလို၊ စနစ္တက် လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ခ်မွတ္ေပးထား တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပး႐ုံနဲ႔ အစိုးရဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အလိုဆႏၵေတြကို ေသခ်ာေပါက္တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္လို႔ အာမမခံ ႏိုင္ဘူး။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ လွည့္စားတာခံရႏိုင္တယ္။ အေျခခိုင္အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ပါတီေတြပဲရွိေနရင္ မဲဆႏၵရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ သိပ္မရွိဘူး။ မဲေပးတဲ့သူလည္း နည္းႏိုင္တယ္။ ႏွစ္အေတာ္ေလးၾကာမွ တစ္ခါမဲေပးတာဟာ ပါတီတစ္ခု အစိုးရတစ္ခုရဲ႕မူဝါဒကို ကိုယ္ႀကိဳက္တယ္၊ မႀကိဳက္ဘူးလို႔ အခ်က္ျပလိုက္ရာေရာက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္တကယ္တမ္းစိတ္ဝင္စားတာက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္ေတြက ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို ဘယ္လိုထိခိုက္သလဲ၊ ကိုယ့္ကေလးေတြရဲ႕ေက်ာင္းမွာ ဆရာေကာင္းေတြရွိရဲ႕လားဆိုတဲ့ ကိုယ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြပဲ။ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျပႆနာအေတာ္ႀကီးႀကီးမားမားရွိတယ္။

သေဘာတရားအရေျပာရရင္ တာဝန္ယူမႈဆိုတာ မဲဆႏၵရွင္ေတြဆီကေန အစိုးရဆီကိုသြား႐ုံသာမက အစိုးရဆီကေန မဲဆႏၵရွင္ေတြဆီကို ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားကေန ျပန္ၿပီးစီးဆင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလမ္းေၾကာင္းက ရွည္လ်ားလို႔၊ ၿပီးေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြေပးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ အသံဗလံေတြ၊ ဆူညံသံေတြၾကားမွာ ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့ သတင္းစကားေတြ ေပ်ာက္ကုန္တယ္။

ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵကို တုံ႔ျပန္တဲ့အစိုးရျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ တစ္နည္းကေတာ့ ေစာေစာကေျပာတဲ့ တာဝန္ယူမႈလမ္းေၾကာင္းကို တိုေအာင္လုပ္ၿပီး ျပည္သူ႕ဆႏၵကို တိုက္႐ိုက္တုံ႔ျပန္ႏိုင္မယ့္ ေအာက္ေျခအက်ဆုံးအဖြဲ႕ အစည္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲေပးလိုက္တာပါ။ ဒါကို အေမရိကန္မွာ ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္ (Federalism) ေခၚၿပီး ဥေရာပမွာေတာ့ (Subsidiarity) လို႔ ေခၚတယ္။

ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ အစိုးရဌာနအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေစာင့္ၾကည့္တည့္မတ္ေပးတဲ့စနစ္ပါ။ ျပည္သူတို႔ရဲ႕အလိုဆႏၵကို စီမံခန္႔ခြဲေရးဘက္က ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ တရားေရးဘက္က ဖိအားေပးတဲ့စနစ္ပါ။ ဥေရာပရဲ႕ အရပ္ဘက္ဥပေဒစနစ္မွာ အစိုးရကိုတရားစြဲႏိုင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတရား႐ုံးေတြ အဆင့္ဆင့္ရွိၾကတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕စနစ္မွာ ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ တရားဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ တရားဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္တာကို တားဆီးေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းကို တရားစြဲဆိုခြင့္ရွိတယ္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္က အေမရိကန္မွာ ျပ႒ာန္းတဲ့ဥပေဒတစ္ခုအရဆိုရင္ ဗဟိုအစိုးရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ အေျပာင္းအလဲလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အမ်ားသိေအာင္ ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ၿပီး ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္ေတြေတာင္းယူရတယ္။ ဗဟိုအဆင့္မွာေရာ၊ ေဒသႏၲရအဆင့္မွာပါ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ပါဝင္မႈ ျမင့္မားလာေစဖို႔ လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ကမၻာအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့ရာမွာ ဘရာဇီးက ေစာေစာစီးစီးတီထြင္ခဲ့တဲ့ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ဘတ္ဂ်က္စနစ္ (Participatory budgeting) လည္း အပါအဝင္ျဖစ္တယ္။

အခုေျပာတဲ့နည္းလမ္းေတြအားလုံးက ျပည္သူလူထုရဲ႕အလိုဆႏၵ ကိုျဖည့္ဆည္းဖို႔ တြန္းအားေပးႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ပုံမွန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ တိုးပြားလာေစမယ့္ အလားအလာရွိၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ စနစ္ထဲက အင္အားႀကီးတဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ထဲကို ေရာက္သြားေစႏိုင္တယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟာ အမွန္တကယ္ အာဏာခြဲေဝျဖန္႔ၾကက္ေပးတာထက္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္ထပ္တိုးေအာင္ လုပ္ေပးသလိုျဖစ္ေနတာကို မၾကာခဏေတြ႕ရတယ္။

အေျပာင္းအလဲတစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီးေတာ့ အႀကံဉာဏ္ေတြ ရယူစုစည္းတဲ့နည္းဟာလည္း ၾကာလာတဲ့အခါ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ အေဆာင္အေယာင္အခမ္းအနားတစ္ခုလို ျဖစ္လာတယ္။ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အင္အားႀကီးအုပ္စုေတြက လခေကာင္းေကာင္းေပးၿပီး ခိုင္းထားတဲ့ ေလာ္ဘီသမားေတြက ပုံမွန္ေဝဖန္ခ်က္မ်ိဳးေတြေလာက္ေပးတဲ့ စနစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္။

အခုေျပာခဲ့တဲ့ ပုံမွန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြက တာဝန္ယူမႈတိုးပြားေစဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေဘာင္ဝင္ေစဖို႔၊ တရား သျဖင့္ျဖစ္ေစဖို႔ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ထားၾကတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလိုလုပ္လိုက္ေတာ့ စရိတ္ကုန္၊ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြတိုးလာ၊ အစိုးရအလုပ္မတြင္တဲ့အေျခကို ဆိုက္ေစတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားေအာက္က အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ သူတို႔အလုပ္ကိုသူတို႔ ထိထိမိမိလုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့လြတ္လပ္ခြင့္ကို လုယူလိုက္ရာေရာက္သြားေစတယ္။

ျမင္သာထင္သာရွိလြန္းသြားျပန္ရင္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ ခက္ျပန္တာ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကို ၾကည့္ရင္သိႏိုင္တယ္။ ပါတီအခ်င္းခ်င္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္ၾကရာမွာ အသုံးခ်ဖို႔အတြက္ တာဝန္ယူမႈကို လက္နက္အသစ္တစ္ခုအေနနဲ႔ အသုံးျပဳၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို အေသးစိတ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး လုပ္ပုံကိုင္ပုံညံ့တာနဲ႔ အျပစ္ေပးရမယ္ဆိုရင္လည္း ‘တုတ္ျပတာဝန္ယူမႈ’ (Sanction based  Accountability) ျဖစ္သြားၿပီး သစၥာေစာင့္သိမႈထက္ အေၾကာက္ တရားကို အေျခခံတဲ့ ေခတ္သစ္ေတလာစနစ္ (Modern Version  of Taylorism) ကို ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ဖူကူယားမားက ဆိုပါတယ္။ ေဘးကေန ေသေသခ်ာခ်ာေစာင့္မၾကည့္ရင္ အလုပ္သမားေတြဟာ သူတို႔အလုပ္ကိုသူတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ၾကမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆတဲ့စနစ္ကို အသက္သြင္းလိုက္ရာ ေရာက္မယ္။ တရားဝင္ျဖစ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္တာျဖစ္မလာဘဲ ပိုညံ့တဲ့အစိုးရသာ ျဖစ္သြားေစႏိုင္တယ္လို႔ ဖူကူယားမားက သုံးသပ္ထားတယ္။

ဒီမိုကေရစီတာဝန္ယူမႈတိုးပြားဖို႔ တာဝန္ယူတဲ့ ယႏၲရားေတြ ျမင္သာထင္သာရွိေအာင္လုပ္တာေတြနဲ႔ပဲ မၿပီးဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္အခါျဖစ္ျဖစ္ ရလဒ္ေကာင္းေတြေပၚထြက္ဖို႔၊ ဘယ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမၽွ မျပည့္စုံဘူးလို႔ ကြန္ျဖဴးရွပ္စ္ဝါဒီေတြေျပာတာ မွန္တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ‘ယုံၾကည္မႈ’ (Trust) ဆိုတာရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။

ႏိုင္ငံသားေတြက အစိုးရဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်မွတ္မယ္လို႔ ယုံၾကည္မႈရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အစိုးရဘက္ကလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕အလိုဆႏၵကို တုံ႔ျပနျjဖည့္ဆည္းၿပီး ကတိတည္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒါမွလည္း အစိုးရအေပၚယုံၾကည္မႈ တိုးပြားလာမွာ ျဖစ္တယ္။

ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရွိတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားဆိုတာ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ တံတိုင္းျခားထားတာ မဟုတ္ဘူး။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ တစ္သားထဲျဖစ္ေနၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနတာျဖစ္တယ္။ အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ ထိေရာက္တဲ့အစိုးရ ျဖစ္လာေစၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အားလုံးယုံၾကည္မႈ တိုးပြားလာေစတယ္။

အရည္အေသြးနိမ့္တဲ့ အစိုးရမ်ိဳးဟာ ႏိုင္ငံသားေတြကို မယုံၾကည္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး အစိုးရဟာ သူ႕အလုပ္ေတြကို ပီပီျပင္ျပင္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ စြမ္းအားစုေတြ၊ အစိုးရရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုလိုခ်င္ခ်င္ လိုက္နာမႈေတြ ရရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ ထိုက္သင့္တဲ့အာဏာမရွိတဲ့ အစိုးရဟာ သူ႕ဆႏၵအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ လူေတြကိုအတင္းအက်ပ္ခိုင္းရတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္သြားေစတယ္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြဟာ ယုံၾကည္မႈနိမ့္တဲ့အဆင့္က ျမင့္တဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ဖို႔ထက္ ျမင့္ရာက နိမ့္ရာကိုဆင္းဖို႔က ပိုလြယ္ၿပီး ဒါမ်ိဳးကို ကမၻာမွာ မၾကာခဏေတြ႕ရတယ္။

ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ ေတာင္းဆိုမႈေတြ တိုးပြားလာရင္လည္း အစိုးရေတြဟာ ယုံၾကည္မႈျမင့္တဲ့အဆင့္ကေန ယုံၾကည္မႈနိမ့္တဲ့ အဆင့္ကို ထိုးဆင္းသြားတတ္ၾကတယ္။

ေနာက္ဆုံးမေတာ့ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ ထိေရာက္ထက္ျမက္မႈဆိုတာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရယ္၊ သူ႕ရဲ႕ စြမ္းရည္ရယ္ပါပဲ။

အစိုးရေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ၊ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္ေတြကို အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအရင္းအႏွီး (Organizational Capital နဲ႔ အတူ လိုအပ္တယ္။

ဒီမိုကရက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ပင္ရင္းကေန အဖ်ားမွာရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို လက္ရွိစြမ္းရည္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုအဆင့္မ်ိဳးေရာက္ဖို႔ ဘယ္လက္ရွိအစိုးရကမွ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ကူးေျပာင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ႐ုန္းကန္မႈေတြၾကားထဲမွာ ဟိုနားတစ္ကြက္၊ သည္နားတစ္ကြက္ပဲျဖစ္တတ္တယ္။ ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ က ခရီးအရွည္ႀကီး။ 

 

ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)

(ၫႊန္း – Democratic Accountability by Francis Fukuyama)
၁၅-၀၄-၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *