ထူးျခားမႈမရွိေသးေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ)

သီတင္းပတ္သုံးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ က်ပ္သန္းငါးဆယ္ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၇၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၅၅ ဒသမ ၉၂ ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၄၄၄ ဒသမ ၂၁ အတြင္းရွိခဲ့ၿပီး ေသာၾကာေန႔တြင္ ၄၄၄ ဒသမ ၃၂ ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

FMIရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္က စံခ်ိန္တင္ အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔သာ ရွိခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ အစု ၆၅၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၇၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ ေဈး ၁၁,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၂,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၁၁,၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာ ေန႔တြင္ ၁၁,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာေဈးမွာ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ပ္ ၁၂,၅၀၀ ေအာက္တြင္သာ ရွိေနခဲ့သည္။

MTSH ရွယ္ယာ

အေရာင္းအဝယ္ သုံးပတ္ဆက္တိုက္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္နည္းတူ က်ပ္သန္းတစ္ရာ အထက္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၅,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာ အဖြင့္ေဈး ၃၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၃၀၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၉၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာ ေန႔တြင္ ၂၉၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ ရွယ္ယာေဈးက်ပ္ ၅၀ က်ဆင္းခဲ့သည္။

MCB ရႇယ္ယာ

သီတင္းပတ္ ရွစ္ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၉၀၀၊ တန္ဖိုးက်ပ္သိန္း ၇၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၇၈၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၈၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၇၆၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၈၀၀၀ က်ပ္ ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

FPB ရွယ္ယာ

အေရာင္းအဝယ္မွာတစ္ပတ္တက္၊ တစ္ပတ္က်ပုံစံျဖစ္ေနၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ အစု ၃၃၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ သန္း ၈၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာ အဖြင့္ေဈး ၂၅,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၅,၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး၂၅,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၅,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

TMH ရွယ္ယာ

MCB ရွယ္ယာၿပီးလၽွင္ ဒုတိယအေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံးရွယ္ယာျဖစ္ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္၏ ငါးပုံတစ္ပုံခန္႔ သာရွိခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၇၁၄ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ႏွစ္သန္းခန္႔သာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေဈး၂၉၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး၂၉၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၈၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၈၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *