Editorials

ဒီမိုကေရစီအပြင့္ တိုင္းရင္းသား တင္းမာျခင္းအျမင့္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုံ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ၾကၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား တင္းမာမႈ ျမင့္မားလာတတ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ အတူတြဲေနထိုင္ခဲ့သည့္ မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ရွိကိုရွိမည္ျဖစ္သည့္ အနာေဟာင္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္သြားသည့္အခါ ျပန္႐ုန္းႂကြလာၿပီး အကိုင္အတြယ္မတတ္လၽွင္ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ပန္းထြက္သည့္...

၂၀၁၉

၂၀၁၉ သည္ သာမန္ႏွစ္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာႏွစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရက္တိုင္း လတိုင္းကို အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးျပဳႏိုင္မွ တန္ကာက်မည္။ ၂၀၁၉ သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္ျဖစ္သည့္ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း၏ ဒုတိယ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀...

Institution ေဆာက္ျခင္း

စနစ္တစ္ခုေျပာင္းလဲေသာအခါ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (တစ္နည္း) Institution မ်ား လိုက္ေျပာင္းရသည္။ စနစ္ဟူသည္ ထိုစနစ္၏ Institution မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ မူေကာင္း၊ စနစ္ေကာင္း၊ Institution  ေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လူေကာင္းမ်ားကို အားကိုးရသလို လူအမ်ိဳးမ်ိဳး...

ေမတၱာထုံမႊမ္းသည့္ မွတ္တိုင္သစ္မ်ားဆီသို႔

၁၉၉၅ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Living Color မဂၢဇင္းမွအစျပဳ၍ ကုန္လြန္သြားသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ထူးျခားထင္ရွားသည့္ အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ပုံမွန္ေဖာ္ျပမွတ္တမ္းတင္လာခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္ႏွင့္ဆိုပါက ၂၃ႏွစ္ တိုင္ရွိေပၿပီ။ သတင္းမီဒီယာေလာကအတြင္း ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္စြာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ၊ စတုတၱမ႑ိဳင္ပီပီသသ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္...

အဂတိကို လုံး၀သည္းမခံ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားျခင္းသည္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္သာရွိသည္မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ေနရာစုံတြင္ျပန္႔ပြားေနၿပီး အဂတိလိုက္စားရသည္ကို ထမင္းစားေရေသာက္သဖြယ္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားျခင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ အဂတိယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားေနၿပီဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။ အဂတိ႐ြံမုန္းေရး ယဥ္ေက်းမႈတည္ေဆာက္မွသာ အဂတိယဥ္ေက်းမႈ က်ဆုံးေပမည္။ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အာဏာအရွိဆုံး၊ အလုပ္ႏိုင္အကိုင္ႏိုင္ဆုံး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္အတြက္...

ထူးျခား ထင္ရွားသူမ်ား ၂၀၁၈

နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အေ႐ြ႕ သို႔မဟုတ္ ပုံၾကမ္းေကာက္ေၾကာင္းကို ပုံေဖာ္ဖန္တီးေနသူမ်ားရွိသည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆုံးသြားတိုင္း ပုံေပၚလာသည့္ ေကာက္ေၾကာင္း၏ ရင္းျမစ္ကို လိုက္ၾကည့္သည့္အခါ လက္ရာရွင္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။ အရပ္သားစစ္စစ္တို႔ အမ်ားဆုံးပါဝင္သည့္ လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္း သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း...

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အကဲဆတ္ခ်ိန္

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ‘အကဲဆတ္’ ခ်ိန္ေရာက္ေနသျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ Player မ်ား၊ Institution မ်ားကို ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလုံး သုံးပါးလုံး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္မွသာ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ ဆက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရတက္သည္မွာ သက္တမ္းထက္ဝက္က်ိဳးၿပီျဖစ္ၿပီး...

စတုတၳေျမာက္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကြက္လပ္

မည္သည့္ေတာ္လွန္ေရးတြင္မဆို လူကိုအေျခခံၿပီး ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲရသည္။ ယေန႔တြင္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး စတုတၳလႈိင္းျဖစ္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လႈိင္းသည္ တစ္ကမၻာလုံးရွိ နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံ၊ ေဒသမ်ိဳးစုံကို ႐ိုက္ခတ္လ်က္ရွိရာ ထိုလႈိင္းႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲရန္၊ ျမန္မာ့လူသားတို႔ကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ပညာေရးနယ္ပယ္သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လႈိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္။ မခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္လၽွင္ ျမန္မာသည္...

အခ်င္းခ်င္းခ်ျခင္း ေခတၱရပ္

တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ေဝဖန္ၾကေလ့မရွိေသာ ေဒသတြင္း အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပင္ အျခားႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏွစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆုံပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ၾကၿပီး သတင္းမီဒီယာတို႔ကလည္း အားရပါးရေရးသားၾကသည္ကိုၾကည့္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ ျပည္ပဖိအား အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ႏိုင္ငံအထီးက်န္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္မ်ိဳးစုံတြင္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည့္၊...

ျပည္တြင္းေရးသည္ ျပည္ပေရး

ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို ေျဖရွင္းလိုလၽွင္ ‘ျပည္တြင္းေရးသည္ ျပည္တြင္းေရးသာ’ ဟူေသာ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ထား Mindset ကို ေျပာင္းၿပီး ျပည္ပေရးကို ဂ႐ုစိုက္ရလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ျပည္ပေရးထက္ ျပည္တြင္းေရးသာ အေရးႀကီးေလ့ရွိသည္။ ျပည္ပေရးကို စိတ္႐ႈပ္မခံ၊ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈကို မႀကိဳက္၊...