Editorials

ျပည္တြင္းေရးသည္ ျပည္ပေရး

ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို ေျဖရွင္းလိုလၽွင္ ‘ျပည္တြင္းေရးသည္ ျပည္တြင္းေရးသာ’ ဟူေသာ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ထား Mindset ကို ေျပာင္းၿပီး ျပည္ပေရးကို ဂ႐ုစိုက္ရလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ျပည္ပေရးထက္ ျပည္တြင္းေရးသာ အေရးႀကီးေလ့ရွိသည္။ ျပည္ပေရးကို စိတ္႐ႈပ္မခံ၊ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈကို မႀကိဳက္၊...

ျမန္မာ့စီးပြား ျပည္တြင္းျဖစ္အႏၲရာယ္

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မည္ဟူေသာ ျပည္ပမွလာသည့္ စီးပြားေရးအႏၲရာယ္ဓား ျမန္မာ့ေခါင္းေပၚဝဲေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျဖစ္အႏၲရာယ္ကိုလည္း ျမန္မာတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးထုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈၫႊန္းကိန္းက ေဖာ္ျပေနသည္။ ျပည္ပအႏၲရာယ္ကိုမရွင္းခင္ ကိုယ့္တာကိုယ္လုံေအာင္ လုပ္ရမည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈကို တိုင္းတာသည့္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈ အၫႊန္းကိန္း...

ဒီမိုကေရစီ စံနမူနာ

ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေလၽွာက္လွမ္းစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ တက္လာေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကာယကံ၊ ၀စီကံ ကိုယ္ ႏႈတ္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရမ်ားအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ပါ စံနမူနာျပ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ ျဖစ္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က...

ျမန္မာပုစၧာ တြက္ႏိုင္သူ

ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ‘အေျခအေန’ ကို နားမလည္ဘဲ စာအုပ္ႀကီးအတိုင္းသြားလၽွင္ မူဝါဒမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံကို ကုစားမည့္ ေဆးနည္းမ်ားသည္ ‘ခုတ္ရာတျခား၊ ရွရာတလြဲ’ ျဖစ္မည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ေဒသကိုမဆို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊...

လူႀကီးစကား

ႏိုင္ငံ့ထိပ္ပိုင္းတာဝန္မ်ားကို ယူထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္စကားသည္ ေဈးကြက္ကို လႈပ္ခတ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေပၚ ႀကီးစြာ သက္ေရာက္ေစသျဖင့္ အေျပာအဆိုကို ဂ႐ုစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုလိုက္ေသာစကားသည္ အမွတ္တမဲ့ ေျပာဆိုလိုက္သည္ပင္ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံ့လက္ရွိအေျခအေနကို ထင္ဟပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾက၍လည္းေကာင္း၊...

ေဒၚလာေဈးအတက္ သတိေပးခ်က္

တရိပ္ရိပ္တက္သည္ထက္ တက္ေနေသာ ေဒၚလာေဈးကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လၽွင္ပင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေရရွည္ဝန္မပိေစရန္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္ တန္ပါၿပီ။ ‘ကုန္ေဈးႏႈန္းအားလုံး၏ မိခင္ႀကီး ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳၾကေသာ ေဒၚလာေဈးသည္ သူႏွင့္အတူ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းကိုေျပာင္းလဲေစကာ ျပည္သူ အမ်ား၏...

ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္

ယေန႔ကာလသည္ ကမၻာတြင္ ဒီမိုကေရစီ၏ အမွတ္လကၡဏာ Democracy Icon ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ သူဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသည္ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္တက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ ၅၀ ၾကာခါးဆက္ျပတ္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ကတည္းက...

သင္ခန္းစာယူရမည့္ေန႔

ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ကို ၈ ေလးလုံးႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ကို တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္းသည့္ေန႔အျဖစ္လည္းေကာင္း ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္ လူအမ်ားအမွတ္တရရွိၾကေသာ္လည္း ထိုႏွစ္ရက္အၾကားရွိ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ကိုမူ သတိထားမိေလ့မရွိၾက။ အမွန္မွာ အဆိုပါေန႔ႀကီး ႏွစ္ေန႔ေပၚထြန္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတစ္ေကြ႕ခ်ိဳးေကြ႕သြားျခင္းတြင္...

ေလွျမဳပ္လၽွင္ အားလုံးပါသြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ညီၫြတ္မႈကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနရေသာႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္မႀကိဳက္သည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ လူမ်ားထိခိုက္လၽွင္ ဝမ္းသာတတ္ၾကသည္မွာ သဘာ၀က်ေသာ္လည္း ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ထိုလူမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံတြင္သာရပ္ေနမည္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ထံသို႔ပါ အေႏွးႏွင့္အျမန္ေရာက္လာႏိုင္သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ လိပ္ျပာေတာင္ပံခတ္ခ်က္တစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကမၻာ့တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚသြားႏိုင္သည္ဟူေသာ နာမည္ေက်ာ္ Chaos Theory သေဘာတရားကိုၾကည့္လၽွင္...