Environment

အမႈိက္သင္ခန္းစာ ေက် မေက်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏အႀကီးဆုံး အမႈိက္ပုံႀကီး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈစနစ္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာသည့္ အမႈိက္ျပႆနာအေပၚ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ လူႏွစ္ေယာက္စာ အရပ္အျမင့္ရွိသည့္ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံႀကီး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကား ေမလ ၂ ရက္ေန႔က အၿပီးသတ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ၿပီ။...

ပလတ္စတစ္ျပသနာအတြက္ နည္းလမ္းငါးသြယ္

ကမာၻမွာ ပလတ္စတစ္သုံးစြဲမႈေတြ မ်ားျပားေနၿပီး စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္မႈမ်ားလို႔ သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္မွာ ပလတ္စတစ္အိတ္ေတြ မ်ားျပားေနပါတယ္။ လူတို႔ ေနထိုင္ရာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႀကီးမွာလည္း ညစ္ညမ္းမႈေတြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ပလတ္စတစ္အိတ္သုံးစြဲမႈက ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ စြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ ပလတ္စတစ္ေတြ ေျမႀကီးထဲ ေဆြးျမည့္ပ်က္စီးသြားဖို႔က ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေတြအလိုက္...

ေက်ာက္မီးေသြးကေပးေသာ ေသာကမီး

ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ဆုံးေနက်ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီးေက်း႐ြာသားမ်ားကို ၾကားေနက်မဟုတ္ေသာအသံမ်ားက လႈပ္ႏႈိးလိုက္သည္။ ကားစက္သံႀကီးမ်ား ၾကားလာရမႈ ၾကာလာသည့္ေနာက္တြင္ေတာ့ ထပ္မံထူးျခားမႈကို ႀကဳံရျပန္သည္။ ယင္းကား ေက်ာက္မီးေသြးနံ႔မ်ား လႈိင္လႈိင္ထြက္လာကာ ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီးတစ္႐ြာလုံး အနံ႔ဖုံးလႊမ္းလာျခင္းပင္။ ထိုအခါ တစ္႐ြာလုံး၏အာ႐ုံကို လႈပ္ႏႈိးလိုက္သလို ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီးေက်း႐ြာသူ ေနာ္ပန္းျဖဴတစ္ေယာက္...

စီမံကိန္း ေဆးခါး

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့ သစ္ေတာေတြဟာ မၾကာခင္မွာ ဆုံး႐ႈံးေတာ့မယ္” ဟု ဆိုသူက ထုံးဘို႐ြာသား ဦးဝင္းျမင့္ ျဖစ္သည္။ “ဆုံး႐ႈံးလို႔ရွိရင္ ေရငတ္တဲ့ဘ၀ကို ေသခ်ာေပါက္ ျပန္ေရာက္ေတာ့မွာပါ” ဟု အသက္ ၆၀ အ႐ြယ္ ေတာင္သူအလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ၎က...

ျပည္သူမ်ားသိျမင္ေသာ အဆိုးဆုံး ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ျပႆနာမ်ား

ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ျပည္သူမ်ားကအမွတ္ေပးထားသည့္ ေအာင္လက္မွတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက ထြက္ေပၚလာသည္။ ရမွတ္က ၅၈ မွတ္ျဖစ္သည္။ ေအာင္မွတ္က ၁၀၀ ဟုသတ္မွတ္ပါက ေအာင္သည္ေလာ။ ႐ႈံးသည္ေလာ။ မည္သို႔သတ္မွတ္ရမည္နည္း။ စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းက ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာအေပၚ ျပည္သူ႕သေဘာထားအျမင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားရာတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္...

ပ်က္သုဥ္းလာေသာ ေရေအာက္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ေလာ

သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ျမက္မ်ား၊ ငါးသယံဇာတမ်ား၊ အဏၰဝါဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ဟန္ခ်က္ညီေဂဟစနစ္ျဖင့္ ရွိေနခဲ့ရာမွ ယခုမူ ငါးသယံဇာတမ်ား နည္းပါးလာၿပီျဖစ္သည္။ ပ်က္သုဥ္းလာေသာ ထိုေရေအာက္ကမာၻ တစ္နည္း ေရေအာက္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ေလာ။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းအတြင္း ငါးသယံဇာတေလ်ာ့ပါးလာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု စတင္ေနၿပီ...

က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ား၏ အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ရန္လိုအပ္ေနၿပီေလာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာမလိုဘဲ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ား ရွိေနသည္။ နယ္စည္းမျခား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလည္း တံခါးမရွိ ဓားမရွိထြက္သြားေနၾကသည္။ ယင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အလွေမြးတိရစၧာန္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ အဆိုပါ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားတြင္...

ႏွစ္ဖက္လြန္ဆြဲေနေသာ ျမန္မာ့သစ္ေတာေနာက္ဆုံးခံတပ္

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ မ်ားျပားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တနသၤာရီေဒသရွိ သစ္ေတာမ်ားကို ေနာက္ဆုံးခံတပ္အေနႏွင့္ မွတ္ယူၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ဧရိယာအမ်ားဆုံးက်န္ရွိေနသည့္ သစ္ေတာေကာင္း (Closed Forest) မ်ား က်န္ရွိေနေသး၍ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေနသည့္သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေကာင္းမြန္သည့္...

အဆိုးေက်ာ့သံသရာထဲမွ အသံမ်ား

ဦးဖိုးထူးစိုးရိမ္ေနသည္မ်ား အမွန္တကယ္ပင္ ျဖစ္လာေလသည္။ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ ရတက္မေအးရေတာ့သျဖင့္ ဦးဖိုးထူးသက္ျပင္းရွည္ႀကီးကို ေလးေလးပင္ပင္ခ်လိုက္မိ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ကြင္းျပင္က်ယ္ႀကီး၏ အလယ္ရွိ အေဆာက္အအုံတစ္ခုဆီမွာမီးခိုးေငြ႕မည္းမည္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ မီးေလာင္ေနျခင္းေလာ၊ ဟင္းခ်က္ ေနျခင္းေလာ။ တစ္ခုမၽွမဟုတ္ေခ်။ စက္႐ုံ တစ္ခု စမ္းသပ္လည္ပတ္ေနျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ...

ယန္စီအတိမ္အနက္ႏွင့္ ဧရာဝတီအိပ္မက္

ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါ ႏွစ္သန္းေပါင္းစြာက ‘စိန’ ေခၚ ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္စြန္း ဟိမဝႏၲာကုန္းျမင့္ႀကီးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ေတာင္စြယ္ေတာင္ႏွာေမာင္းမ်ားအၾကားတြင္ အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမေအာက္ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္ ရွိခဲ့သည္ဟု ၾကားဖူးနား၀ တ႐ုတ္ေရွးေဟာင္းပုံျပင္က အစပ်ိဳးထားပါသည္။ ထိုေျမေအာက္ ေရကန္ႀကီးထဲတြင္ ဧရာမနဂါးႀကီးတစ္ေကာင္ ေနေလသည္။ တစ္ရံေသာအခါ...