Editorial

ႏိုင္ငံေရး မလြန္ကဲေစေရး

ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးကသာ လႊမ္းမိုးထားေလ့ရွိသျဖင့္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးက အရာရာကို အလြန္အကၽြံ လႊမ္းမိုးမထားေအာင္ ဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လၽွင္ အၿမဲတမ္းေနာက္ေကာက္က်ၿပီး ေနာက္လိုက္အဆင့္ျဖင့္သာ ရပ္တည္ခဲ့ရသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို...

သတိထားရမည့္ အစိုးရစကား

ႏိုင္ငံ့ထိပ္ပိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းတာဝန္မ်ားကို ယူထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္စကားတို႔သည္ ႏိုင္ငံကို လႈပ္ခတ္ေစ၊ ေဈးကြက္မ်ားေပၚ သက္ေရာက္ေစသျဖင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာ၊ စကားေျပာဆိုရာတြင္ သတိထားဆင္ျခင္ ေျပာၾကားထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ပုဂၢလိက ဥစၥာဓနပိုင္ဆိုင္မႈကို အစိုးရက...

ၿခံစည္း႐ုိုး အႏၲရာယ္

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငါ့အသိုင္းအဝိုင္း၊ မင္းအသိုင္းအဝိုင္းဟု လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ခြဲျခား ၿခံစည္းရိုးခတ္ျခင္းမ်ားလာသည္။ Identity Politics တစ္ေက်ာ့ျပန္ေခါင္းေထာင္လာျခင္းကို ျမန္မာတြင္သာမက ကမၻာတြင္ပါ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ျမန္မာကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေနဆဲ ႏိုင္ငံအတြက္မူ အႏၲရာယ္ပိုႀကီးသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းကို အနည္းငယ္သိလၽွင္ပင္...

စစ္

လူ႕စ႐ိုက္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာအရာျဖစ္ၿပီး လူတို႔ရွိေနသမၽွ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္သည္ မေကာင္းပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဆိုလၽွင္ စစ္သည္ မၾကားသင့္မၾကားထိုက္ေသာ အရာပင္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ျမန္မာသည္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရတ္၊ ကေမၻာဒီးယားတို႔ကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဒဏ္ေၾကာင့္ လုံး၀ေၾကမြသြားျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္လည္ပတ္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းပဋိပကၡဒဏ္ကို လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက...

၂၀၂၀ အတြက္ လူခၽြန္လူေကာင္းတစ္စု

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့အကူးအေျပာင္းတြင္ အေရးပါေသာ လမ္းခ်ိဳးလမ္းေကြ႕ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုအခ်ိဳးအေကြ႕တြင္ ႏိုင္ငံကို တြန္းႏိုင္၊ ထမ္းႏိုင္မည့္လူအင္အားမ်ားစြာ ေပၚထြက္ရန္လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရပါတီျဖစ္ေစ၊ အာဏာလက္မဲ့ပါတီျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္းပါတီျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိုင္း ၂၀၂၀ အတြက္ လူခၽြန္လူေကာင္းမ်ား စုထားေစလိုသည္။ ၂၀၁၁...

‘ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း’ မွသည္ ‘Institution ေကာင္း’ သို႔

ႏိုင္ငံတက္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလိုသည္။ ႏိုင္ငံေရရွည္ေကာင္းေစလိုလၽွင္ ‘Institution ေကာင္း’ လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိပ္ဆုံးမွ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမးခြန္းထုတ္သူမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟု သတ္မွတ္သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအတိုင္းမွန္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကံဇာတာတက္ၿပီ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျမန္မာတြင္...

ဘာသာျပန္စာေပအျမႇင့္ ပညာအျမင့္ ႏိုင္ငံအျမင့္

ျမန္မာ့ပညာေရးကို ဆြဲတင္ၾကမည့္သူမ်ား မ်က္စိေမွာက္ေနသည့္နည္းလမ္းမွာ ဘာသာျပန္စာေပျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္စာေပသည္ Formal Education သမား႐ိုးက်ေက်ာင္းပညာေရး အျပင္ဘက္တြင္ရွိေသာ အလုပ္ခြင္ထဲမွသူမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာရေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ အလုပ္ခြင္တြင္း ေရာက္ေနသူမ်ားသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ယေန႔ျမန္မာ့ကံၾကမၼာကို အဆုံးအျဖတ္ေပးေနသူမ်ားျဖစ္ရာ...

ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

Facebook ေခတ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပါမ်ားျပည့္လၽွံစြာ စီးဆင္းေနသေလာက္ သတင္းေယာင္မ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား၊ လံၾကဳပ္သတင္းမ်ား မ်ားျပားလွသည္။ ဦးေႏွာက္အဆိပ္သင့္မည့္ အႏၲရာယ္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး သတင္းအေၾကာသိ (Media Literate) ရန္လိုသည္။ သတင္းမွားမ်ားကို ယုံမိလၽွင္ အဆုံးအျဖတ္မွားမည္။ စိတ္ဓာတ္မႈိင္းမိမည္။...

သတိေပးရဦးမည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကိစၥ

ထုတ္လုပ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကာမိေအာင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ အလြယ္ေခၚ မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းသည္ ပိုထြက္လာေသာေငြမ်ားကို သုံးကာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား မရေသးေသာေဒသမ်ား လၽွပ္စစ္ဓာတ္ရရန္၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္စြမ္းအား တိုးတက္ေစရန္ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ထပ္ေလာင္းသတိေပးစရာမ်ားရွိသည္။ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ...

၂၀၂၀ မဲရခ်င္လၽွင္

ႏိုင္ငံေရးသမားမွန္လၽွင္ အာဏာရမွသာ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးသယ္ပိုးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလၽွင္ မဲရလိုၾကသည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲရလိုစိတ္ ျပင္းထန္ေနၾကၿပီ။ မဲရလိုလၽွင္ မခက္ပါ။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ တာဝန္ေက်ရန္သာလိုသည္။ အာဏာလက္ရွိပါတီသည္ အစိုးရကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာပါတီျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရစြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းလၽွင္...