Editorial

မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ျခင္း

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ၿပီး သုံးစြဲသည္ထက္ အျခားသူမ်ားက ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူသုံးစြဲမႈက မ်ားျပားသည့္ ယေန႔ေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ သုံးစြဲစားသုံးသူ Consumer သည္ ျပည္သူတိုင္းလိုလိုပင္ျဖစ္ရာ စားသုံးသူကို ကာကြယ္ျခင္းသည္ စင္စစ္ ျပည္သူကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စားသုံးမႈဆိုရာတြင္ အစားအေသာက္...

မက်ဆုံးေသး … သို႔ေသာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်ဆုံးႏိုင္ငံေတာ္ မဟုတ္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ သတိထားမျပဳျပင္ႏိုင္လၽွင္ က်ဆုံးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသည္ အဘက္ဘက္တြင္ အားနည္းယိုယြင္းေနျခင္း၊ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံကိုထိထိေရာက္ေရာက္ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဘဲ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊...

ရလဒ္

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္မဆို ေအာင္ျမင္မႈကို အဓိကတိုင္းတာၾကသည့္ေပတံမွာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ အားစိုက္ထုတ္ျခင္း၊ ထားရွိေသာ စိတ္ေစတနာ၊ လုပ္ငန္းနည္းဗ်ဴဟာ မဟာဗ်ဴဟာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ စသည္ စသည္တို႔သည္ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ အေရးႀကီးၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေခါင္အခ်ဳပ္မွာ ‘ရလဒ္’ ျဖစ္သည္။...

ပါတီတို႔ တည္ေဆာက္ေရး

ပါတီႏိုင္ငံေရးေခတ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ငံေရးေခတ္တြင္ ပါတီတို႔သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ငါးဆယ္ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ အေရးပါလာသည္။ ပါတီမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့အတြက္ အေရးႀကီးေသာမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္...

ႏိုင္ငံေရးအထက္က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

အေရွ႕အာရွေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သြားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ႏိုင္ငံေရးထက္ ဦးစားေပးခဲ့ေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ရာ အေရွ႕အာရွေဒသတြင္းတည္ရွိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ထိုသင္ခန္းစာကို မေမ့မေလ်ာ့ အသုံးခ်ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လၽွင္ အၿမဲတမ္း...

ျမန္မာနည္းက် ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အျခားသူတို႔ထံမွ ပုံတူမကူးခ်ဘဲ ျမန္မာ့ေရေျမႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ေပမည္။ ေရွ႕မွသြားေသာသူတို႔ ေအာင္ျမင္ေသာႏိုင္ငံတို႔သည္ မတူညီေသာ ေခတ္၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ အလုံးစုံ အတုမခိုးသင့္ပါ။ ကိုယ့္အရပ္၊ ကိုယ့္ဇာတ္၊...

လက္မေျမႇာက္စတမ္း

အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ခ်ိန္တြင္ ေနာက္မတြန္႔ဘဲ ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း၊ အႀကိမ္ႀကိမ္လဲက်ေသာ္လည္း ျပန္ထႏိုင္စြမ္းရွိ မရွိသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းကို ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ကမၻာ့သမိုင္းကိုေလ့လာၾကည့္လၽွင္ အလြယ္ ျမင္ႏိုင္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္သည္ စိစိညက္ညက္ေၾကခဲ့သလို ဇာတိပုည ဂုဏ္မာနႀကီးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း...

ႏွစ္သစ္ အဓိ႒ာန္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ‘သင္ခန္းစာႏွစ္’ ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၇ ကုန္လြန္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ရခဲ့ေသာ ေဈးႀကီးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ သို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္။ ၂၀၁၇ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးကို ဖုံးလႊမ္းသြားခဲ့ေသာ ရခိုင္အေရးကို...

ျမန္မာ့စီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေနရာ

မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရေခၚ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေရးႀကီးေသာေနရာမွပါဝင္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္လည္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ေနရာသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးတြင္ State ေခၚ ႏိုင္ငံေတာ္၊ အလြယ္ေခၚ အစိုးရက ဝင္ပါျခင္းလြန္ကဲလၽွင္ state-controlled economy ဟု...

ပုဂၢိဳလ္

“ လူကို ေက်ာ္လြန္ေသာအားမ်ား Impersonal Forces သည္ သမိုင္းကို ဖန္တီးသည္ဟု ပါေမာကၡဘ၀က ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ႀကဳံရသည့္အခါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သက္ေရာက္ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းကို ျမင္ရသည္” ဟု ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဂု႐ု၊ နာမည္ေက်ာ္အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ားက ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ဥပေဒမ်ား၊...