Editorial

ျမန္မာ အသင့္ျဖစ္ၿပီလား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ေရရွည္သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမည့္ ျဖစ္ရပ္ႀကီးႏွစ္ခု ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလက ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၁၈ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ကမၻာ့တရား႐ုံး International Court of Justice ICJ တြင္...

ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္အတြက္ သမိုင္းဝင္ခရီး

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာက အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာလည္သည့္ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္အၿပီး ခုနစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ ျမန္မာသို႔လာလည္ျခင္းသည္ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး အိုဘားမားလာလည္စဥ္ကကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာ့အလွည့္အေျပာင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းဦးမည္။ ေျပာင္းသြားမည့္လမ္းေၾကာင္းမွာမူ အိုဘားမားခရီးစဥ္အၿပီး ျမန္မာ့လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တူခ်င္မွတူေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္နံပါတ္တစ္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသာ...

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ၂၀၂၀

ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၂၀ သည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးႀကီးေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖစ္သလို ေနေပ်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းလက္ဝယ္ေရာက္လာေသာ ငါးႏွစ္တစ္ခါ အခ်ိန္ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၆၀...

ရက္တိုင္းရက္တိုင္း အေရးႀကီးေသာ ၂၀၂၀

စတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ၂၀၂၀ သည္ သာမန္ႏွစ္မဟုတ္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ရက္တိုင္း ရက္တိုင္းကို အက်ိဳးရွိရွိ သုံးရမည္။ ၂၀၂၀ သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္ျဖစ္သည့္ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း၏ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀...

လူငယ္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းအသစ္

အေျပာင္းအလဲျမန္လြန္းလွေသာ မ်က္ေမွာက္ကမၻာႀကီးတြင္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားသာ ေရွ႕တန္းေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း တျဖည္းျဖည္း ပို၍သိသာထင္ရွားလာသည္။ ထိုသို႔ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားအနက္ အမ်ားထက္ပို၍ ဖန္တီးတီထြင္ႏိုင္သူ၊ ေဖာက္ထြက္စဥ္းစားႏိုင္သူမ်ားက ေရွ႕တန္းပိုေရာက္လာသည္။ ထိုသို႔ေသာ အရည္အခ်င္းခ်င္းတူလၽွင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုသာလြန္သူက ပို၍ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားလာသည္။ အထူးသျဖင့္New Business...

ICJ ႏွင့္အတူ အေရးႀကီးလာေသာ ျပည္တြင္းတရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

ကမၻာ့တရား႐ုံး International Court of Justice (ICJ) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂမ္ဘီယာက တရားစြဲဆိုမႈတြင္ ျမန္မာအႏိုင္ရေအာင္ နံပါတ္တစ္အေရးႀကီးဆုံးမွာ ျပည္တြင္းဥပေဒစိုးမိုးေရးအားေကာင္းရန္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ျမန္မာသည္ လူမ်ိဳးျပဳန္းရွင္းလင္းသည္ဟု ဂမ္ဘီယာက စြပ္စြဲၿပီး...

ႏိုင္ငံတကာစနစ္ကို တည့္တည့္တိုး

ကမၻာ့တရား႐ုံး ICJ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး အမႈသြားေရာက္ရင္ဆိုင္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကမည္မွန္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာစနစ္တြင္းမွ ေရွာင္ထြက္ေန၍မရေၾကာင္း ထိုအမႈက သက္ေသျပေနျခင္းကိုမူ သေဘာတူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာကဲ့သို႔ လူအားေငြအား အရင္းအျမစ္အားနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာစနစ္ကို ပိုအားကိုးရသည္။ တ႐ုတ္၊...

တိုင္းျပည္ျပဳ ၂၀၂၀

မၾကာမီ ၂၀၂၀ ေရာက္ေတာ့မည္။ ၂၀၂၀သည္ သာမန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မဟုတ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ျဖစ္သည္။ သာမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္လည္း မဟုတ္ျပန္၊ ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရး သို႔မဟုတ္ တိုင္းျပည္ျပဳျဖစ္စဥ္ Nation-building ၏ လမ္းဆုံလမ္းခြ ေနာက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍မၽွတေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ...

ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာၾကည့္ရမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ လမ္းဆုံလမ္းခြျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္မွ ရထားေသာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ႏိုင္မည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုအခ်ိန္မွသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအထိ ေသခ်ာေစ့စပ္စြာျပင္ဆင္ရမည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေအာင္ပြဲဝင္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေရခံေျမခံတည္ေဆာက္ႏိုင္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္မည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားကို...

ေက်ာခ်င္းကပ္ခ်ိန္တန္ၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံကို International Court of Justice တြင္ OIC (Organization of Islamic Cooperation) ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံက ရခိုင္အေရး တရားစြဲဆိုလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကံတူအက်ိဳးေပး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံး၊ အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးသည္ အခ်င္းခ်င္း...