Editorial

ထမင္းအိုးကြဲ ႀကိဳဆိုေရး

ထမင္းအိုးကြဲမည္ကို ေၾကာက္သူမ်ားသည္။ စင္စစ္ကမၻာ့ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ထမင္းအိုးမ်ားကြဲျခင္းေနာက္တြင္ တိုးတက္ မႈကပါလာသည္။ တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ထမင္းအိုးမ်ား ကြဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထမင္းအိုးကြဲျခင္းကို ႀကိဳဆိုၾကရမည္။ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလၽွင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းသည္၊ ၿပိဳင္ဘက္အသစ္မ်ားလည္း ေပၚလာသည္။ နယ္ပယ္ေဟာင္းမ်ားေပ်ာက္ၿပီး နယ္ပယ္သစ္မ်ားေပၚသည္။...

ကေလးမ်ား လက္တြင္းက နည္းပညာတံခါး

နည္းပညာေခတ္ႀကီးထဲတြင္ လက္ကိုင္ Smart ဖုန္း၊ Tablet၊ အင္တာနက္စသည့္ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္တို႔ ရင္းႏွီးသည္မွာ မဆန္းဟုထင္ရေသာ္လည္း iPad ၊ iPhone စသည့္ ေခတ္ေျပာင္းေစေသာ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ခဲ့သူ နည္းပညာဖခင္ႀကီး Steve Jobs...

အစိုးရကို ကူညီေဝဖန္ေရး

အစိုးရကို ေဝဖန္ျခင္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ေတြးလၽွင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည္ဟု ထင္စရာရွိေသာ္လည္း ေသခ်ာစြာစဥ္းစားၾကည့္လၽွင္ အစိုးရကို ကူညီျခင္းျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို အတြင္း သို႔မဟုတ္ အျပင္မွ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသာ မရရွိလၽွင္ ပဲ့တင္ခန္း Echo...

ဥပေဒအေမြ

ဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ မည္သို႔မည္ပုံ လည္ပတ္ရမည္ကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ Rules of the Game မ်ားျဖစ္ၿပီး အေျခအေနအရ မ်ိဳးဆက္သုံးေလးဆက္ထိ တည္ၿမဲႏိုင္ရာ အစိုးရတစ္ရပ္၏ လက္ထက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူ႕အတြက္ ထိုအစိုးရ၏ အေမြျဖစ္သည္။...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဝးသလား နီးသလား

၂၀၁၈ ႏွစ္စ ရွားရွားပါးပါး သတင္းေကာင္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ား လက္မွတ္ထိုးၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သလို တစ္ႏိုင္ငံလုံး သတင္းေကာင္းလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔လက္မွတ္ထိုးၾကသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆင္ေခ်ာၿပီထင္လၽွင္ မွားသြားမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္...

မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ျခင္း

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ၿပီး သုံးစြဲသည္ထက္ အျခားသူမ်ားက ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူသုံးစြဲမႈက မ်ားျပားသည့္ ယေန႔ေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ သုံးစြဲစားသုံးသူ Consumer သည္ ျပည္သူတိုင္းလိုလိုပင္ျဖစ္ရာ စားသုံးသူကို ကာကြယ္ျခင္းသည္ စင္စစ္ ျပည္သူကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စားသုံးမႈဆိုရာတြင္ အစားအေသာက္...

မက်ဆုံးေသး … သို႔ေသာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်ဆုံးႏိုင္ငံေတာ္ မဟုတ္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ သတိထားမျပဳျပင္ႏိုင္လၽွင္ က်ဆုံးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသည္ အဘက္ဘက္တြင္ အားနည္းယိုယြင္းေနျခင္း၊ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံကိုထိထိေရာက္ေရာက္ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဘဲ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊...

ရလဒ္

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္မဆို ေအာင္ျမင္မႈကို အဓိကတိုင္းတာၾကသည့္ေပတံမွာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ အားစိုက္ထုတ္ျခင္း၊ ထားရွိေသာ စိတ္ေစတနာ၊ လုပ္ငန္းနည္းဗ်ဴဟာ မဟာဗ်ဴဟာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ စသည္ စသည္တို႔သည္ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ အေရးႀကီးၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေခါင္အခ်ဳပ္မွာ ‘ရလဒ္’ ျဖစ္သည္။...

ပါတီတို႔ တည္ေဆာက္ေရး

ပါတီႏိုင္ငံေရးေခတ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ငံေရးေခတ္တြင္ ပါတီတို႔သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ငါးဆယ္ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ အေရးပါလာသည္။ ပါတီမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့အတြက္ အေရးႀကီးေသာမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္...

ႏိုင္ငံေရးအထက္က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

အေရွ႕အာရွေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သြားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ႏိုင္ငံေရးထက္ ဦးစားေပးခဲ့ေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ရာ အေရွ႕အာရွေဒသတြင္းတည္ရွိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ထိုသင္ခန္းစာကို မေမ့မေလ်ာ့ အသုံးခ်ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လၽွင္ အၿမဲတမ္း...