ထရမ့္ မိန္႔ခြန္းကို ေလ့လာျခင္း

မိန္႔ခြန္းေျပာေကာင္းသူသည္ ျပည္သူ႕ေရွ႕တြင္ မည္သို႔သုံးႏႈန္းေျပာဆိုရမည္ကို လိမၼာစြာ သိနားလည္သူျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ မိန္႔ခြန္းသည္မူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ စုေဝးပြဲမ်ားတြင္ ေျပာၾကားသည့္ ေလလုံးထြား ေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္သာ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား...