Education

၂၁ ရာစုပညာေခတ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္ရန္ မရွိမျဖစ္အရည္အခ်င္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသားမ်ားအေနႏွင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္မားတိုးတက္ရန္ဆိုလၽွင္ ပုံမွန္သမား႐ိုးက်ေတြးနည္းမ်ားထက္ေက်ာ္လြန္သည့္ ဆန္းသစ္ သစ္လြင္ေသာေတြးနည္းကို မျဖစ္မေနေတြးေတာႀကံဆရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ အယ္လ္ဘတ္အိုင္စတိုင္း ပညာေခတ္ (Knowledge Age) ႏွင့္ ပညာကိုအသုံးခ်ႏိုင္မႈ ယေန႔ တိုးတက္ေခတ္မီေနသည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယခင္ခြန္အားျပဳအလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ဝင္ေငြရသည့္...

အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကား အားၿပိဳင္မႈ

အထက္တန္းသခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို သိပၸံေဝါဟာရမ်ားမွလြဲ၍ ျမန္မာစာသို႔ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားရန္ သင့္ မသင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံေနၾကသည္။ သခ်ၤာႏွင့္သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာစာျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားရန္ သင့္ မသင့္ကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္မွ စတင္ကာ ၁၄ ရက္အထိ...

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္မ်ား ဇြန္လကုန္ စတင္ေလၽွာက္ထားႏိုင္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ လာမည့္ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနကထုတ္ျပန္သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္...

အထက္တန္း သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ သင္ၾကားေရး အႀကံျပဳခ်က္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဝဖန္ခံရ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၂ အထက္တန္း သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားရာတြင္ သိပၸံေဝါဟာရမ်ားမွ လြဲ၍ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ ဘာသာစကားႏွင့္ သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္သည္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္...

တိုက္႐ိုက္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေတာ့မယ့္ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုမွာ ဘာေတြသင္ယူႏိုင္မလဲ

မိမိဆႏၵထက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ေပးေသာ တကၠသိုလ္၌သာ ေက်ာင္းတက္ရသည့္ေခတ္ကုန္ဆုံးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစပ်ိဳးလာေနၿပီျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားအေနႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုတြင္ ႏွစ္သက္ရာတကၠသိုလ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ တကၠသိုလ္...

အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ေတြကို ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္တက္ေရာက္မလဲ

ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအလိုက္ လူေနမႈပုံစံမ်ားလည္း လိုက္ပါေျပာင္းလဲလာၾကသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ အေျခခံအေဆာက္ဦမ်ားတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ထားသူ ပညာရွင္မ်ားစြာ လိုအပ္လာသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္သည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္သလို ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားစြာကလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေနသည္။ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ အစိုးရနည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္၍...

က်င့္ဝတ္ (Ethics) သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္၏အသက္

က်င့္ဝတ္ (Ethics) က်င့္ဝတ္ (Ethics) ဆိုသည္မွာ ယေန႔လူမႈေရးရာအျဖာျဖာ၌ လူသားတိုင္း မည္သူမဆို ေစာင့္စည္းရမည့္၊ လူသားမ်ား တန္ဖိုးထားသည့္ လူ႕က်င့္ဝတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္လူတန္းစားမ်ားတြင္ က်င့္ဝတ္ (Ethics) ကို အေလးထားျခင္း၊ မထားျခင္းမွာ သိသာထင္ရွားမႈမရွိလွ...

လူငယ္တို႔အတြက္ သင္ယူစရာပညာရပ္မ်ားစုေဝးရာ ‘edX’

ယေန႔ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Open Online Course ဟုေခၚသည့္ Online က သင္ယူႏိုင္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား အေျမာက္အျမား ရွိပါတယ္။ ထိုသင္တန္းမ်ားစြာအနက္ ကမၻာ့အထင္ရွားဆုံး Online ပညာေရး Website တစ္ခုျဖစ္သည့္  ‘edX’ အေၾကာင္း တင္ျပေပးလိုပါတယ္။ edX ...

“ပညာေရးကိုပိုၿပီးေတာ့ အားစိုက္သင့္တယ္လို႔ထင္တယ္။ ပညာေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူအရင္းအျမစ္အေနနဲ႔ အရမ္းကိုအားနည္းတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းလည္း သိၾကတယ္”

ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း Parami Institute of Liberal Arts and Science သင္တန္းေက်ာင္း တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးထြန္းကို သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ျဖစ္ပုံ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိပညာေရးစနစ္၊ သင္ၾကားေနတဲ့ သင္ၾကားေရးပုံစံေတြျဖစ္တဲ့ သုတစုံလင္ အႏုဝိဇၨာသိပၸံအေၾကာင္းေတြကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။...

လူငယ္တို႔အတြက္ ပညာရပ္မ်ားစုေဝးရာ Online သင္တန္းကမာၻ

ယေန႔လူငယ္လူ႐ြယ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအေတာ္မ်ားမ်ား Online သင္တန္းမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သိသင့္သေလာက္သိထားၾကေပမယ့္ အမ်ားစုက Online သင္တန္းကေန မိမိဘ၀အတြက္ သို႔မဟုတ္ မိမိအထူးျပဳဘာသာရပ္အတြက္ အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ႏိုင္တဲ့အဆင့္အထိ မေရာက္ၾကေသးဘူးလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားမွသည္ ပညာေရးစံ အေကာင္းဆုံးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့...