Business

အိႏၵိယ၏ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းမႈ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပဲတင္ပို႔မႈရပ္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ပဲတင္သြင္းေနရမႈမ်ားအေပၚ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရာ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ျမန္မာ့ပဲတင္ပို႔မႈမွာ ရပ္ဆိုင္းသြားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း...

ခန္းေျခာက္ေနဆဲ အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ ေရတစ္စက္

ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏွစ္ရွည္အိမ္ရာေခ်းေငြႏွင့္ ထိေတြ႕ ခြင့္ရသည္မွာ ႏွစ္ကာလ မၾကာလွေသး။ အစကနဦးတြင္ အရစ္က်ဝယ္ယူသည့္စနစ္ (Hire Purchase) ျဖင့္ ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ားကို သက္တမ္း ငါးႏွစ္အထိ အရစ္က်ေပးေခ်ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကာလလတ္အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ားကို...

စံခ်ိန္တင္ထပ္က်သည့္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ရွယ္ယာအစု ၃၀,၀၀၀ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၇၇ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၃၉၂ ဒသမ ၁၈ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္  ၄၀၁ ဒသမ...

ေငြရင္းဆီသို႔ လမ္းတစ္သြယ္

ေငြအရင္းအႏွီးရွားပါးလြန္းသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြရင္းရႏိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ႏွစ္သစ္တြင္ ပြင့္လာသည္။ ျပည္တြင္းပုဂၢလိဘဏ္မ်ားသည္ အေပါင္အာမခံမပါဘဲ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္လိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲၿပီးရသည့္ ေခ်းေငြမွာလည္း...

ျမန္မာ့စီးပြား ကၽြဲ ႏြား

ျပည္ပပို႔ကုန္ပမာဏႏွစ္ဆတိုးတက္လာေသာ ကုန္စည္တစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ယင္းကုန္စည္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိရစၧာန္ႏွင့္ တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ ျဖစ္သည္။ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား တရားဝင္ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း တိရစၧာန္ႏွင့္ တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း အဆိုပါကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မႈသည္...

အၫႊန္းကိန္း ၄၀၀ ေအာက္ ပထမဆုံးေရာက္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၇,၇၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၁၄ သန္း ေက်ာ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၀၁ ဒသမ ၃၇ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ...

တိုးေနၿမဲ၊ ထြက္ေနၿမဲျဖစ္ေနမည့္ အလုပ္အကိုင္

အစိုးရသက္တမ္း ထက္ဝက္က်ိဳးလာၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္နီးလာခ်ိန္ စီးပြားေရးကို သိသိသာသာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္လာသျဖင့္ ၂၀၁၉ မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း သိန္းႏွင့္ခ်ီ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ကို ျပန္ၾကည့္လၽွင္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုဝင္ဘာလအထိ ၁၁ လအတြင္း ျပည္တြင္းတြင္...

စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္

ေျခာက္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းသည္ ဒုတိယေျမာက္ေျခလွမ္းကို စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပုဂၢလိကအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၏ ေျဖေလၽွာ႔မႈသည္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ တံခါးဖြင့္ႀကိဳဆိုလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး...

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒကို ၂၀၁၈ မကုန္မီကပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၉ တြင္မူ ျပည္တြင္းထုတ္ SKD Brand New ကားသစ္မ်ားကသာ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားေဈးကြက္ႏွင့္ ကားသစ္ေဈးကြက္သည္ ၂၀၁၈...

‘အထ’ ေႏွးေနဦးမည့္၂၀၁၉ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္

ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေနေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အားသစ္ေထာက္ လႈပ္ႏႈိးႏိုင္မည္ဟု အေကာင္းေမၽွာ္လင့္စရာမ်ားရွိေသာ္လည္း ‘အထ’ ေႏွးၿပီး အားယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရ တာဝန္ယူခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းသည့္အခ်ိန္မွစကာ...