Politics

ဖိလစ္ပိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၾကားသိခဲ့ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ား (၃)

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြင္း သိခ်င္ေသာအခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိန္မရ၍  အမ်ားႀကီး ေမးျမန္းခြင့္မရေသာ္လည္း ခရီးစဥ္တစ္ေလၽွာက္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။  (၁) Hare Work (အထူးအားစိုက္ခက္ခဲစြာ လုပ္ေဆာင္ရမႈ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ...

၂၆၁  ေထာင္ေခ်ာက္ျပႆနာ

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆီသို႔ သြားလိုသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ယင္း၏ အႏွစ္သာရတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ႔ခ်ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ၏အေရးပါသည့္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက စဥ္းစားေနခဲ့ၾကသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မျဖစ္မေနျပင္ဆင္ရန္လိုမည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ႏွစ္ခု၊ အစိုးရအဆင့္ႏွစ္ခုထားရွိျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ...

စင္ကာပူ၊ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ Smart Committee

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ယခုေဆာင္းပါးပါေသာ ဂ်ာနယ္ထြက္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ က်င္းပ ေတာ့မည္။ သက္တမ္း၂ ႏွစ္သာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း  အေရးႀကီးသည္။ ဘာ့ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသလဲ။ ပထမတစ္ခ်က္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စင္ကာပူကို ႏွစ္၂၀...

ဆင္းကတ္အမည္ေပါက္ေရး အလုပ္ျဖစ္ မျဖစ္

ဆင္းကတ္မ်ား တရားဝင္ျဖစ္ေရးအတြက္ အစိုးရက နည္းဗ်ဴဟာအသစ္ခင္းလိုက္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာတစ္ခုစီထံမွ လူတစ္ဦးလၽွင္ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ၿပီး တရားဝင္အမည္ေပါက္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုရလၽွင္ လူတစ္ဦးလၽွင္ ဆင္းကတ္ရွစ္ကတ္အထိ တရားဝင္အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ မိုလ္ဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စနစ္တက်လုံၿခဳံမႈရွိေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလုံၿခဳံေရးကို ထိေရာက္စြာ...

သုံးပြင့္ဆိုင္ယုံၾကည္မႈနွင့္ သုံးေၾကာင္းၿပိဳင္တည္ေဆာက္ေရး

ျမန္မာ့နိင္ငံေရးတြင္ ျပႆနာေတြက မ်ားလြန္းသည္။ ဘက္အသီးသီးအေနျဖင့္ အတိတ္သမိုင္းဆိုင္ရာ အနာမ်ားကို အေျခခံ၍ စဥ္းစားေတြးေခၚၾကသည့္အခါ သံသယႀကီးႀကီးျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ အေျဖကို ရွာေနသည္ ဆိုသည့္တိုင္ သံသယက အကင္းမေသေသာေၾကာင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈပုံစံမ်ားက ေရွ႕သို႔ နည္းနည္းသာေရာက္ၿပီး ေနာက္သို႔...

ရုန္းထြက္ရုံမွတစ္ပါး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ ေရာက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ရုန္းထြက္ရန္မွတစ္ပါး အျခားနည္း မရွိပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ တပ္မေတာ္က အပစ္အခတ္တစ္ဖက္သတ္ ရပ္စဲမည္ဟု ေၾကညာခ်ိန္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အေရာင္သန္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲမ်ားပင္ ပိုမ်ားလာသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ တိုက္ပြဲသံအၾကားရဆုံး ျဖစ္လာသည္။...

လစ္ဘရယ္ဖီးနစ္ငွက္

ယခုတစ္ႀကိမ္မွာ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ယုံၾကည္မႈအက်ပ္အတည္းကို ႀကဳံရျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ဤပုံျပင္ကမာၻကို ဩဇာစလႊမ္းသည့္ ၁၉ ရာစု၏ ဒုတိယတစ္ဝက္မွစ၍ အက်ပ္အတည္းကာလမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ ပထမေခတ္မွာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၏ အာဏာႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ရပ္တန္႔သြားၿပီး ပထမကမာၻစစ္ႀကီးျဖစ္ကာ...

ဖိလစ္ပိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မိမိရရွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ား

အပိုင္း (၂) ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြင္း သိလိုေသာအခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိန္မရ၍ အမ်ားႀကီးေမးျမန္းခြင့္မရေသာ္လည္း ခရီးစဥ္တစ္လွ်ာက္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေမးျမန္းရာတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းျပစဥ္ ၾကားသိရေသာ အခ်က္မ်ား၊...

အႏၲရာယ္ဇုန္ထဲက ေျမာက္ဦး၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ ရခိုင္အေရး

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ပစ္ခတ္မႈကို တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပစ္လႊဲခ်ေနၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ပစ္ခတ္မႈအျပင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဧရိယာသို႔ပါ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား ထိမွန္သျဖင့္ ေျမာက္ဦးကို ကယ္တင္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုသံမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ေတာႀကိဳေတာင္ၾကားမွတစ္ဆင့္...

NCA ထိုးရန္က်န္ေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ အစိုးရဖိတ္ၾကား

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) တြင္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အစိုးရအမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC) က ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဖိတ္ၾကားလိုက္သည္။ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလိုပါသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၂၁...