ကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္တင္သြင္းရာတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုန္စည္မ်ား၌ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အၫႊန္းတပ္၍ ထုတ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီက ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ စားသုံးသူေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္...