ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ရလဒ္မေကာင္းလၽွင္ ကုန္သြယ္ေရးအေရးေပးမႈ ျမန္မာဆုံး႐ႈံးႏိုင္ဟု EU ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ႏွင့္ အျခားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမထြက္ပါက ကုန္သြယ္ေရးအေရးေပးမႈ ႐ုပ္သိမ္းခံရႏိုင္ေၾကာင္း EU က ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္က ထုတ္ျပန္သည္။ EU က ေစလႊတ္သည့္...