ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ

ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ အက်ပ္အတည္းစီမံေရး ပင္မအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းရန္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉၃ ႏိုင္ငံအေပၚ မျဖစ္မေန လိုက္နာရန္လိုအပ္မည့္ အေရးယူမႈမ်ားကို ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအကဲျဖတ္ရန္၊ ျပည္တြင္းစစ္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္၊ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈစသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို...