Tagged: စစ္ၿငိမ္းသူ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဘာင္ခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္လုံးေပၚလာသည့္ ပုဂၢလိကေငြရင္း

ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ပုံစံျဖစ္ရန္ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ယခင္ထက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေဘာင္ ပိုက်ယ္လာသည္။ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒကို အသစ္ေရးဆြဲကာ ျပ႒ာန္းၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အရင္းေမၽွာ္ေနရေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းအသစ္ ထပ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၃၅...

မိသားစုပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေႂကြးဆုံးအခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံ

ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း၏ ေခ်းေငြအတိုးအရင္း ျပန္မဆပ္ႏိုင္မႈသည္ ျပည္တြင္းရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆုံး ေႂကြးဆုံးမႈအျဖစ္ လတ္တေလာသတ္မွတ္လို႔ရၿပီး အတိုး၊ အရင္းစုစုေပါင္း  က်ပ္ေငြ ၃၂၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းပမာဏသည္...

ဗုန္းဗုန္းမလဲရန္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံဆဲ မေရရာမေသခ်ာမႈမ်ားၾကားမွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္မသြားရန္ ႐ုန္းကန္ေနရေၾကာင္း ယခင္ႏွစ္မ်ားကတည္းကပင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ထုတ္ေျပာၿပီးျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ေႏွးလာ၊ တန္႔လာသည္၊ က်လာၿပီဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူ၊ သုေတသီမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ စီးပြားေရးကို ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ရန္၊ စီးပြားေရးလႈပ္ႏႈိးရန္၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္...

ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ ၈၈၃

ႏိုင္ငံတကာသို႔ေရာက္ရွိသြားမည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို ယခုအခါ ႏိုင္ငံတိုင္းက ဤထုတ္ကုန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျဖစ္သည္ဟု သိႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ျမန္မာျပည္ထုတ္ပစၥည္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ေရး ေျပာေနၾကေသာ္လည္း ထိုကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဘားကုတ္ (Barcode) အေၾကာင္း ေျပာသူ နည္းပါးလွသည္။...

ေဒၚလာအက်ရာသီႏွင့္ ေရာပါလာသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ျပင္ပ ပေယာဂမရွိလၽွင္ ယခုကာလသည္ ျပည္တြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈး က်ဆင္းေလ့ရွိသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈး စတင္က်ရိပ္ျပခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းႏွစ္၏ အနိမ့္ဆုံးေဈးျဖင့္ ၂၀၁၉...

ေဈးကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝိေရာဓိ ဥပေဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရးစနစ္သည္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး ေဈးကြက္၏သေဘာအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ျခင္း၊ ေရာင္းျခင္းတို႔ကို အားေပးသည့္ စနစ္ ျဖစ္သည္။ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရအႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အခါအခြင့္ႀကဳံတိုင္း ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာသက္ေရာက္သည့္ သြင္းကုန္ကန္႔သတ္ေရး ဥပေဒကို...

ဟြန္ဒီေဈးကြက္ေဘာင္ကို ခ်ဳံ႕မည့္ ဗဟိုဘဏ္၏ေျခလွမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္ေနဆဲ ဟြန္ဒီေဈးကြက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ ေငြလႊဲေငြပို႔ေဈးကြက္ကို ဗဟိုဘဏ္က စတင္ကိုင္တြယ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းက႑က လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ပမာဏထက္ပင္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေငြလႊဲေငြပို႔မႈမ်ားကို အဆိုပါ ဟြန္ဒီေဈးကြက္မွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ အတိအက် ေရေရရာရာ ခန္႔မွန္း...

အ႐ႈံးေပၚႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ားအတြက္ အေရးေပၚကုထုံး

အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားအေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ  ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ စနစ္တက်ႏွင့္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္...

အေသးစားေငြေၾကးက႑ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ ခေယာင္းလမ္း

အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွရသည့္ ေခ်းေငြသိန္းႏွစ္ဆယ္ျဖင့္ ေဒၚေမဇင္သည္ တစ္လမ္းတည္းေန အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကားစင္းလုံးငွားကာ ဘုရားဖူးခရီးထြက္လိုက္သည္။ ကုန္ေျခာက္ပစၥည္းစုံကို အိုးမကြာ အိမ္မကြာ ကုန္စုံဆိုင္ဖြင့္ေရာင္းရင္း ထိုေဈးဆိုင္ကို အဓိက ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ျပသကာ ေခ်းေငြရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ...

အေျခခံလူတန္းစားအတြက္ ဆုပ္လည္းဆူး၊ စားလည္း႐ူး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

အစိုးရတိုင္းေၾကာက္ရသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ဂဏန္းႏွစ္လုံးနားသို႔ ကပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေဝဖန္သံမ်ား ထြက္လာသည္။ ယခုႏွစ္၏ ပ်မ္းမၽွေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၈ ဒသမ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းရွိ ေငြစုဘဏ္အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ...