Tagged: စစ္ၿငိမ္းသူ

မိုးပ်ံရာမွ ေျမလၽွိဳးသြားေသာ ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ ျပန္လည္လူးလြန္႔ခ်ိန္

ၿပီးခဲ့သည့္လ တတိယပတ္အတြင္း ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ စည္းၾကပ္မႈလြတ္ကင္းေနသည့္ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ႏႈန္းထားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေျဖေလၽွာ႔ေပးလိုက္သည္။ အဆိုပါအခြန္ႏႈန္းထားေျဖေလၽွာ႔ေပးမႈသည္ ယခုေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းေျဖေလၽွာ႔မႈေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေဈးကြက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္...

စီးပြားေရးႏိုးထေရး အခြန္ဂီယာႏွင့္ အခါအခြင့္သင့္ အက်ိဳးစီးပြားဝိဝါဒ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ရာတြင္ ကိုးဆယ္က ယင္းအဆိုကို ေထာက္ခံလိုက္ၾကသည္။ က်န္ဆယ္ေယာက္ကမူ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ ယင္းအဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ၏ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားေနေသာ ပုဒ္မ ၂၅၊ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာဝင္ေငြ (စကလကဝင္ေငြ) မ်ားအတြက္...

အတက္အက်မုန္တိုင္းအတြင္းမွ ဘ႑ာေရးေဈးကြက္

ျပည္တြင္း ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးေဈးကြက္မွာ သုံးလတာကာလအတြင္း အတက္အက်ၾကမ္းၾကမ္းျဖင့္ လႈပ္ယမ္းသြားသည္။ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးကြက္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေဈးကြက္ႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္တို႔တြင္ ယခုႏွစ္အစမွ ေမလအထိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ တည္ၿငိမ္မႈပုံစံမွာ ဇြန္လမွစတင္ကာ ခပ္သြက္သြက္လႈပ္ရွားသြားသည္။ ေ႐ႊေဈးႏႈန္းမွာ ယခုႏွစ္စမွ ေမလကုန္အထိ ေ႐ႊတစ္က်ပ္က်ပ္သားလၽွင္ က်ပ္...

မိုးမၿပိဳ ၿပိဳခဲ့ေသာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္ ထိုင္းမႈိင္းေနျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ေႏွးေကြးေနျခင္းက ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ ခိုင္မာမႈကို မ်က္စပစ္ေနသည္။ ယင္းသို႔ မ်က္စပစ္ေနသည္မွာ ၂ ႏွစ္ ခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ၿပီး ထိုကာလကတည္းကပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္းႏွင့္...

အစိုးရ ထြန္ယက္ေပးရမည့္ လုပ္သာကိုင္သာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္

လုပ္သာကိုင္သာရွိေသာ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္လာေစေရးဆိုသည္ကို စီးပြားေရးပညာရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စပ္ကူးမပ္ကူးႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ အဆိုပါစကားရပ္ကို တြင္တြင္သုံးၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေတာ့ေသာ၊...

တစ္ေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ေလၽွာ႔ စကလကအခြန္

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္အတြင္း ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေလၽွာ႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အတိအက်ဆိုရလၽွင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို အခြန္ႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ေပးခဲ့သည္မွာ ခုနစ္ႀကိမ္တိတိ ျဖစ္သည္။ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာဝင္ေငြမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားကို တစ္ႀကိမ္မၽွေလၽွာ႔ခ်ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ေလၽွာ႔ခ်ရန္...

အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒသစ္ ဘာထူးျခားမလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္စနစ္တြင္ လစ္ဟာခ်က္ျဖစ္ေနဆဲ အခြန္ေရွာင္ရွားမႈကို ကာကြယ္ဟန္႔တားႏိုင္မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ဤဥပေဒသစ္တြင္ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒသစ္ဆိုသည္မွာ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည့္ အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက လက္ရွိေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္ဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို...

သန္းေခါင္ထက္ ညမနက္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္ခ်ိန္

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ လာမည့္တစ္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးအေျခအေန ယခုထက္ပိုေကာင္းလာမည္ဟု ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ ယင္းမွာ Oxford Business Group(OBG) က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Myanmar CEO Survey စစ္တမ္းတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျဖဆိုထားၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး...

လူထု၏ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ယုံၾကည္မႈ မင္ရည္က်ဲလာေသာ ဘဏ္ေလာက

ေပးစရာရွိသည့္ေငြကို ဖုန္းထဲမွ Mobile Banking ျဖင့္ ေငြလႊဲၿပီးေနာက္ ကိုေဇယ်ာလင္းသည္ လက္က်န္ေငြစာရင္းကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကာ သိမ္းထားလိုက္သည္။ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ ေန႔စဥ္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ လက္က်န္ေငြစာရင္းကို ေန႔စဥ္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္သိမ္းရသည့္ အလုပ္တစ္ခုပိုသြားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုေနာက္ပိုင္း ဘဏ္ေငြစာရင္းမွေငြမ်ားကို လိမ္လည္ထုတ္ယူ အလြဲသုံးစားျပဳမႈသတင္းမ်ား...

ေျပးလမ္းေပၚေရာက္လာေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္သစ္

မႈိတက္ေနေသာ၊ စုတ္ၿပဲတြန္႔ေၾကေနေသာ၊ အစြန္းအထင္းေပက်ံေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကို ျပည္သူမ်ားလက္ထဲတြင္ အမ်ားအျပားေတြ႕ေနရဆဲပင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေငြေပးေခ်မႈအမ်ားစုကို ေငြစကၠဴအမ်ားအျပား ကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳေနဆဲ ေငြသားအေျချပဳ လူမႈဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေငြသားကိုင္ေဆာင္မႈမရွိေတာ့သေလာက္ နည္းပါးသြားၿပီျဖစ္သလို ျမန္မာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္လည္း ေငြသားမဲ့ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို တြင္က်ယ္စြာ...