Tagged: စစ္ၿငိမ္းသူ

ေဒၚလာအက်ရာသီႏွင့္ ေရာပါလာသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ျပင္ပ ပေယာဂမရွိလၽွင္ ယခုကာလသည္ ျပည္တြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈး က်ဆင္းေလ့ရွိသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈး စတင္က်ရိပ္ျပခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းႏွစ္၏ အနိမ့္ဆုံးေဈးျဖင့္ ၂၀၁၉...

ေဈးကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝိေရာဓိ ဥပေဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရးစနစ္သည္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး ေဈးကြက္၏သေဘာအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ျခင္း၊ ေရာင္းျခင္းတို႔ကို အားေပးသည့္ စနစ္ ျဖစ္သည္။ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရအႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အခါအခြင့္ႀကဳံတိုင္း ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာသက္ေရာက္သည့္ သြင္းကုန္ကန္႔သတ္ေရး ဥပေဒကို...

ဟြန္ဒီေဈးကြက္ေဘာင္ကို ခ်ဳံ႕မည့္ ဗဟိုဘဏ္၏ေျခလွမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္ေနဆဲ ဟြန္ဒီေဈးကြက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ ေငြလႊဲေငြပို႔ေဈးကြက္ကို ဗဟိုဘဏ္က စတင္ကိုင္တြယ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းက႑က လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ပမာဏထက္ပင္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေငြလႊဲေငြပို႔မႈမ်ားကို အဆိုပါ ဟြန္ဒီေဈးကြက္မွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ အတိအက် ေရေရရာရာ ခန္႔မွန္း...

အ႐ႈံးေပၚႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ားအတြက္ အေရးေပၚကုထုံး

အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားအေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ  ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ စနစ္တက်ႏွင့္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္...

အေသးစားေငြေၾကးက႑ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ ခေယာင္းလမ္း

အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွရသည့္ ေခ်းေငြသိန္းႏွစ္ဆယ္ျဖင့္ ေဒၚေမဇင္သည္ တစ္လမ္းတည္းေန အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကားစင္းလုံးငွားကာ ဘုရားဖူးခရီးထြက္လိုက္သည္။ ကုန္ေျခာက္ပစၥည္းစုံကို အိုးမကြာ အိမ္မကြာ ကုန္စုံဆိုင္ဖြင့္ေရာင္းရင္း ထိုေဈးဆိုင္ကို အဓိက ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ျပသကာ ေခ်းေငြရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ...

အေျခခံလူတန္းစားအတြက္ ဆုပ္လည္းဆူး၊ စားလည္း႐ူး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

အစိုးရတိုင္းေၾကာက္ရသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ဂဏန္းႏွစ္လုံးနားသို႔ ကပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေဝဖန္သံမ်ား ထြက္လာသည္။ ယခုႏွစ္၏ ပ်မ္းမၽွေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၈ ဒသမ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းရွိ ေငြစုဘဏ္အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ...

ပြဲအထြက္မွာပင္ မွန္းခ်က္လြဲသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မွာ ထင္တိုင္းမေပါက္ခဲ့ေပ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္မႈမွာ အစိုးရ၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ထက္ သုံးပုံတစ္ပုံနီးပါး ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ကာလလတ္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေျခာက္ေထာင္ (ေျခာက္ဘီလီယံ) ဝင္ေရာက္ရန္ခန္႔မွန္းထားၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္...

မိုးပ်ံရာမွ ေျမလၽွိဳးသြားေသာ ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ ျပန္လည္လူးလြန္႔ခ်ိန္

ၿပီးခဲ့သည့္လ တတိယပတ္အတြင္း ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ စည္းၾကပ္မႈလြတ္ကင္းေနသည့္ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ႏႈန္းထားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေျဖေလၽွာ႔ေပးလိုက္သည္။ အဆိုပါအခြန္ႏႈန္းထားေျဖေလၽွာ႔ေပးမႈသည္ ယခုေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းေျဖေလၽွာ႔မႈေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေဈးကြက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္...

စီးပြားေရးႏိုးထေရး အခြန္ဂီယာႏွင့္ အခါအခြင့္သင့္ အက်ိဳးစီးပြားဝိဝါဒ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ရာတြင္ ကိုးဆယ္က ယင္းအဆိုကို ေထာက္ခံလိုက္ၾကသည္။ က်န္ဆယ္ေယာက္ကမူ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ ယင္းအဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ၏ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားေနေသာ ပုဒ္မ ၂၅၊ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာဝင္ေငြ (စကလကဝင္ေငြ) မ်ားအတြက္...

အတက္အက်မုန္တိုင္းအတြင္းမွ ဘ႑ာေရးေဈးကြက္

ျပည္တြင္း ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးေဈးကြက္မွာ သုံးလတာကာလအတြင္း အတက္အက်ၾကမ္းၾကမ္းျဖင့္ လႈပ္ယမ္းသြားသည္။ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးကြက္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေဈးကြက္ႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္တို႔တြင္ ယခုႏွစ္အစမွ ေမလအထိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ တည္ၿငိမ္မႈပုံစံမွာ ဇြန္လမွစတင္ကာ ခပ္သြက္သြက္လႈပ္ရွားသြားသည္။ ေ႐ႊေဈးႏႈန္းမွာ ယခုႏွစ္စမွ ေမလကုန္အထိ ေ႐ႊတစ္က်ပ္က်ပ္သားလၽွင္ က်ပ္...