Tagged: စစ္ၿငိမ္းသူ

ၿပိဳင္ဘက္အသစ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္လာမည့္ ျပည္တြင္းလက္လီလက္ကားေဈးကြက္

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာေသာ ျပည္တြင္းလက္လီလက္ကားေဈးကြက္အတြက္ ေနာက္ထပ္ၿပိဳင္ဘက္အသစ္မ်ား ေဈးကြက္အတြင္းဝင္လာရန္ အစိုးရကဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခုလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္လီလက္ကားေဈးကြက္တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္က ေခတ္သစ္ပုံစံကို...

ဥပေဒလက္ပိုက္ၾကည့္ေနရသည့္ ေလာဘကစားပြဲမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအတြက္ အဘက္ဘက္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးတြင္ ေအာက္က်ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမၽွ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနဆဲ။ ျပည္သူမ်ားမွာ ပုံမွန္ဝင္ေငြအျပင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ရလာမည့္ အပိုဝင္ေငြကို အသည္းအသန္ ရွာေဖြေနၾကရသည္။...

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘဏ္ေလာကအေ႐ြ႕

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေခတ္ေနာက္က်ေနဆဲ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကတြင္ မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက အေ႐ြ႕တစ္ခုစတင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားအနက္ ဦးေဆာင္ဘဏ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ကေမာၻဇဘဏ္သည္ အပ္ေငြအတိုးႏႈန္းေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ရွည္အပ္ေငြ၊ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ယခုလမွစတင္ကာ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး...

လစာလႈိင္းေပၚမွ ကုန္ေဈးႏႈန္း

ဝန္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္သည့္ သတင္းက အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို ေပ်ာ္႐ႊင္မႈထက္ ပူပန္မႈကိုသာ ျဖစ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္၏ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာတိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ မရွိလွေပ။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းကိုးသိန္းေက်ာ္၊ တစ္သန္းနီးပါးရွိၿပီးအရာထမ္းအဆင့္ ဝန္ထမ္းဦးေရခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ အမႈထမ္းအဆင့္ဝန္ထမ္းဦးေရ...

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးကို ကန္႔လန္႔ကာျခားမည့္ဗဟိုဘဏ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘစ္ကြိဳင္ကဲ့သို႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ားမွာ တရားမဝင္ပါ။ ဘစ္ကြိဳင္ႏွင့္ အလားတူ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ား တူးေဖာ္ရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ေသာနည္းပညာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ အဆိုပါေငြေၾကးမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္းကို တရားမဝင္ေၾကာင္းတားျမစ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔...

ျပည္သူ႕အစိုးရ၏ ေ႐ႊအိုေရာင္ဆႏၵခြန္

အခြန္ေရွာင္၊ အခြန္မေဆာင္သူတို႔အတြက္ ေ႐ႊအိုေရာင္အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ေပၚလာသည္။ ယင္းမွာအခြန္စည္းၾကပ္မႈမွကင္းလြတ္ေနေသာဝင္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ တရားမဝင္ေငြေၾကးဥစၥာဓနမ်ားကို တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းသို႔သိမ္းသြင္းႏိုင္ရန္ အခြန္ႏႈန္းထားေလၽွာ႔ေပါ့ထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါဝင္ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အထူးျခားဆုံးအခ်က္မွာ ပုဒ္မ...

သုံးပတ္ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္း သုံးပတ္အတြင္းအနိမ့္ဆုံးျပန္ဆင္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ) စေတာ့အၫႊန္းကိန္းသည္ ႀကဳံေတာင့္ ႀကဳံခဲသုံးပတ္ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ကာ သုံးပတ္အတြင္းအနိမ့္ဆုံး အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားသည္။ ယခုသီတင္းပတ္ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ MCB ရွယ္ယာမွလြဲ၍ က်န္ကုမၸဏီေလးခု၏ ရွယ္ယာေဈးမ်ား က်ဆင္းခဲ့သည့္အတြက္...

ရာသီခ်ိန္ ေဒၚလာေဈးအက်ႏွင့္ ဦးေမာ့ေနဆဲေ႐ႊ

ယခုႏွစ္အတြက္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းက်ဆင္းမည့္ရာသီခ်ိန္ကို ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ ျပည္တြင္းေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ အတန္အသင့္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ဆန္းတြင္ ေငြလဲႏႈန္း စတင္က်ဆင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေငြလဲႏႈန္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏႈန္းရွင္အျဖစ္ စတင္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာအတက္အက် ၾကမ္းခဲ့၊...

“အစိုးရက လုပ္ပါ၊ လုပ္ပါလို႔ ေျပာတယ္။ ကိုယ္ကလည္း လုပ္တယ္။ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့လည္း ဘာအာမခံခ်က္မွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေပးထားဘူး”

အာနႏၵာလုပ္ငန္းစု၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚစိုးေအမီေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးျပည္တြင္းျဖစ္ ေခ်ာကလက္ထုတ္လုပ္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာ္ဖီကို ပထမဆုံး ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ခဲ့သူ အာနႏၵာလုပ္ငန္းစု၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚစိုးေအမီေက်ာ္ကို ေကာ္ဖီ၊ ေခ်ာကလက္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း၊ အာနႏၵာလုပ္ငန္းစု၏ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ အာနႏၵာခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အေျခအေနတို႔ကို...

စေတာ့ေဈးကြက္ကို မားကက္တင္းဆင္းျခင္း

  ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) ကိုစတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္နီးပါးၾကာၿပီျဖစ္ကာ စေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္မ်ား စတင္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါးရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရွိန္မွာ တုံ႔ေႏွးေနဆဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမွာငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းအနက္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၃၃၂ ခုပါဝင္သည္။ ထိုအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ စေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မည့္...