စမ္းလွမ္း CBT ေၾကာင့္ ငါးဖမ္းေလွမ်ား ကမ္းကပ္ခြင့္ မရမည္ကို ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ားစိုးရိမ္

ထားဝယ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ ခ႐ိုင္၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းလွမ္း႐ြာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားသည့္ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT) ေၾကာင့္ ငါးဖမ္းေလွမ်ား ကမ္းေျခသို႔ ကပ္ခြင့္မရမည္ကို ေဒသခံေရလုပ္သားအမ်ားစုက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူႀကီးလာမည္ဟု...