“အဲဒီ (၂၀၂၀) အခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြက အဓိကအခန္းက႑မွာ ပါလာမယ္”

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (CLD) သည္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တြင္ အင္အားႀကီး NLD ပါတီႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္႐ႈံးနိမ့္မႈကို ျပန္လည္ေခ်ပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။...