ႏိုင္ငံျခားဘဏ္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသစ္

႐ုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္လၽွင္ အထက္ပါစကားလုံးသုံးလုံးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သီးျခားသေဘာေဆာင္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ၾကည့္လၽွင္မူ တစ္တြဲတည္းျဖစ္ေနသည္။ နား႐ႈပ္သြားမည္စိုးသည့္အတြက္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊ ျမန္မာတ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ၏ အဓိကစီမံကိန္းႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္...