လွပစြာ ပြင့္သည္၊ သို႔ေသာ္ … ဆူးမ်ားႏွင့္

ဧည့္လမ္းၫႊန္ေလာကတစ္ခုလုံးက သူ႕ကို မားေဇာ္ဟု ခ်စ္စႏိုးျဖင့္ ေခၚၾကသည္။ နက္ေမွာင္ေသာ ဆံပင္ရွည္ရွည္၊ စိမ္းလႊလႊျဖဴေသာ အသားအရည္ႏွင့္ သူကလည္း လိင္တူခ်စ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ျဖင့္ ထိုအမည္ကို တျမတ္တႏိုး ခံယူ၏။ သူသည္ ႏြဲ႕သည္။ သို႔ေသာ္ … သူ ႏြဲ႕ျခင္းကား...