ရန္ကုန္ ဆိုင္ကယ္ဝိေရာဓိ

ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ မိနစ္ ၂၀ အမ်ားဆုံးေမာင္းရသည့္ ခရီးကို ဦးေက်ာ္ေဝ စက္ဘီးျဖင့္ တစ္နာရီေက်ာ္ သြားလာေနရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးေက်ာ္ေဝ သည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ႐ြာသာႀကီးစက္မႈဇုန္သို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ စက္ဘီးျဖင့္ သြားလာေနရသူ...