ေဝဖန္သံမ်ားၾကားက လိင္တူတို႔ေခတ္ေရစီး

သီတင္းကၽြတ္အၿပီး လက္ထပ္ပြဲမ်ားအနက္ ျပည္ၿမိဳ႕က လက္ထပ္ပြဲမွာ ေဝဖန္သံႏွင့္ ေထာက္ခံသံမ်ားညံသြားသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ရက္က ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသမီးခ်င္း ထိမ္းျမားမဂၤလာလက္ထပ္ပြဲေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း အရာရာပြင့္လင္းလာသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား လိင္တူခ်င္း ခ်စ္ခင္စုံမက္၍လက္ထပ္ယူသူမ်ား၊ LGBT (လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားသူမ်ား)...