Tagged: ဝင္းကို

လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားတတ္ျခင္း

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံသည္။လူ႕အခြင့္အေရးသည္ကား ‘တန္းတူညီမၽွမႈ’ ရွိျခင္းကို အေလးအနက္ထားသည္။ တန္းတူညီမၽွမႈ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူနည္းစုတို႔၏အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈအျပည့္ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအခ်က္မွာ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးကိုေလးစားၿပီး အားလုံးကို ခြင့္တူညီမၽွမႈရွိေစဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူနည္းစု ဆိုသည္မွာ...

Facebook က ရွာေသာျပႆနာ

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ပြင့္လင္းလာမႈႏွင့္အတူ ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားပါ အလြယ္တကူဝယ္ယူရရွိလာႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္လာခဲ့သည္။ လူတိုင္းနီးပါး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းကိုင္ေဆာင္လာႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ အမ်ားစုအသုံးျပဳလာၾကသည္က နာမည္ႀကီးလူမႈကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ FaceBook Social Network ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာသုံးလူမႈကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ၎မွာသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ေ႐ႊျမန္မာတို႔၏ထုံးစံအတိုင္း...

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သုံးပြင့္ဆိုင္အက်ိဳးစီးပြား

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ အသံအက်ယ္ဆုံးကိစၥ တစ္ခုရွိသည္။ ယင္းမွာ ‘၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး’ ဟူေသာကိစၥျဖစ္သည္။ အမ်ားစုက ျပင္မည္ဟုေအာ္ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ‘ေအာ္သာေအာ္ ပုံမေပၚ’ ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ တစ္ေလာက လက္ရွိအာဏာရ NLD ပါတီ၏ ညီလာခံတြင္ ၂၀၀၈...

ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ေသြးမကြဲေစလိုပါ

ရခိုင္အေရးကား ႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ သို႔ေသာ္ မရွင္းလို႔ကလည္း မျဖစ္။ ဘိုးဘြားအေမြ ျဖစ္ေနသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက ဘိုးဘြားအေမြျဖစ္သလို ျပႆနာကလည္း ဘိုးဘြားအေမြဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ အစဥ္အဆက္ကတည္းက ျဖစ္ခဲ့ေသာျပႆနာတစ္ခု။ ထို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနေတာ့ ရွင္းၾကရေပလိမ့္မည္။ အထူးသတိခ်ပ္ရမည္မွာ ျပႆနာကိုရွင္းရင္း ျပႆနာမတက္ၾကဖို႔ျဖစ္သည္။...

လူမ်ိဳးစုျပႆနာ အေျဖရွာ

‘တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး’ ဟူေသာ စကားလုံးမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ေရပန္းစားခဲ့ေသာ စကားလုံး ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုေပါင္းစုံေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးဟူေသာစကားရပ္သည္အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ခက္ေနသည္က အႏွစ္သာရပိုင္းကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္ လူမ်ိဴးစုျပႆနာက အဓိကအက်ဆုံးျဖစ္သည္။ ကြဲျပားသည့္လူမ်ိဳး...

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆိုသည္မွာ …

ေလာကတြင္ ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ ဟူသည္ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အမႈကိစၥတို႔ရွိၾကသလို တရားႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာ အမႈကိစၥတို႔လည္း ရွိၾကကုန္၏။ မည္သည့္အမႈ တို႔သည္ တရားေသာအမႈျဖစ္၍ မည္သည့္အမႈတို႔သည္ မတရားေသာအမႈမ်ား ျဖစ္ၾကပါသနည္း။ တရားျခင္း/ မတရားျခင္းကို အမ်ားညီေပတံျဖင့္...

ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲႏွင့္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ အခန္းက႑

ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ အသြင္ သဏၭာန္ႀကီးႏွစ္ခု ရွိသည္။ အရပ္ဘက္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ စစ္ဘက္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ မွာ ဒုတိယပုံစံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈ...

အမွတ္အသားျပႆနာႏွင့္ ခြင့္တူညီမၽွဘုံဝါဒ

ကမာၻ႕ေရးရာျပႆနာတို႔ကို အတိုခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ဆြဲလၽွင္ အေျခခံအေၾကာင္းတရားသုံးပါးကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔မွာ ပါဝါအေျခခံပဋိပကၡ (Power Base Conflict)၊ အက်ိဳးစီးပြားအေျခခံပဋိပကၡ ( Interest Base Conflict) ႏွင့္ အမွတ္အသားအေျခခံပဋိပကၡ (Identity Base Conflict) ဟူ၍...

အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာ အေျဖရွာျခင္း

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အရွိန္ယူခါစ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ… လမ္းခရီး မေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ကန္႔လန္႔ခံတတ္ေသာ အဓိကခလုတ္ကသင္းတစ္ခုမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ၿပိဳင္တူအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး...

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္… လိုအပ္ခ်က္

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေသခ်ာစြာေလ့လာၾကည့္လိုက္လၽွင္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ယင္းမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔ထိ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား၊ ရလဒ္မ်ားကိုၾကည့္လၽွင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဟာကြက္ ႀကီးႀကီးမားမားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဆိုသည္မွာ … ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ (Professional...