Tagged: ဝင္းကို

ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သူ၏ဇက္ႀကိဳးမ်ား

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းရာတြင္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အေျခအေနမ်ိဳးစုံကို ေလ့လာသိရွိထားဖို႔လိုအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၏အေျဖကို တစ္စုံတစ္ရာ ထိေစစားႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိလာေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္ကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုထိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ လူတစ္ကိုယ္...

ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္း

ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Political Development) ဆိုသည္မွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာအဓိပၸာယ္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ‘ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ’ ကို ‘ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (State Development) ႏွင့္ မွားယြင္းတတ္ၾကသည္။ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္တိုင္ သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္မူ မတူညီပါ။ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏...

ပါဝါသုံးခု ညီညြတ္ေရး

တေလာတုန္းက အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႕ အစိုးရကို သစၥာခံၾကဖို႔ လိုသည္ဟု နိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးက ေျပာသြားတာ ၾကားလိုက္ရသည္။ သိပ္မၾကာေသးခင္မွာပဲ The Voice ဂ်ာနယ္မွ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္  အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း တိက်သည့္ အခ်က္အလက္အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေတြ႕လိုက္ရျပန္သည္။ သို႔ျဖင့္...

ပညာေရး 4.0

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ဆိုလၽွင္ ပညာေရးက အေရးႀကီးသည္။ ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မွသာ ပညာအေျခခံေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး ေအာက္တန္းက်ရေသာဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္သည္ဟုဆိုရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာဖို႔လိုသည္။ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြ၏ ပညာေရးမွာ မည္သည့္အဆင့္အတန္းေရာက္ေနၿပီလဲဟူသည္ကိုသိရွိဖို႔ ႀကိဳးစားရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မိမိတို႔၏ပညာေရးအေျခအေနကိုလည္း...

အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္ သတိျပဳဖြယ္

သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ နာမည္ေက်ာ္ ၉/၁၁ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုးဆုံးေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆုံးခဲ့ရေသာ အဆိုပါအၾကမ္းဖက္မႈႀကီးမွာ တစ္ကမၻာလုံးကို တုန္လႈပ္ေစခဲ့ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္း သတိထားရမည္မွာ အၾကမ္းဖက္ျပႆနာသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွတစ္ဆင့္ ေတာင္အာရွႏွင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမ်ားဆီသို႔ ေျခဆန္႔လာခဲ့ၿပီဆိုေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။...

ဇာတိပုညဂုဏ္မာန၏ အျခားတစ္ဖက္

လူသည္ ဇာတိကို ျမတ္နိးသည္။ အမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ ေဒသကို စြဲလမ္းသည္ ။ အဆိုပါ ဇာတိ၊ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ ေဒသတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစရာကိစၥမ်ားအေပၚ ေစာင့္စည္းလိုေသာ မာနလည္းရွိသည္။ ဒါေတြက ျပႆနာမဟုတ္။ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္သာ။ ျပႆနာက မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သ႐ုပ္သကန္မ်ားကို...

မီးခိုေရာင္ ‘ဇုန္’ ႏွင့္ မလြတ္မလပ္ ဒီမိုကေရစီ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အတူ စတင္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ယခုဆိုလၽွင္ ခုနစ္ႏွစ္ သက္တမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ။ သို႔ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသည္ မည္မၽွခရီး ေရာက္ခဲ့ပါသနည္းဟု ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ေရာင္နီ ပ်ပ်ကိုသာ ျမင္ေနရေသာအေျခအေနမ်ိဳး ေတြ႕ရသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္...

လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားတတ္ျခင္း

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံသည္။လူ႕အခြင့္အေရးသည္ကား ‘တန္းတူညီမၽွမႈ’ ရွိျခင္းကို အေလးအနက္ထားသည္။ တန္းတူညီမၽွမႈ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူနည္းစုတို႔၏အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈအျပည့္ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအခ်က္မွာ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးကိုေလးစားၿပီး အားလုံးကို ခြင့္တူညီမၽွမႈရွိေစဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူနည္းစု ဆိုသည္မွာ...

Facebook က ရွာေသာျပႆနာ

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ပြင့္လင္းလာမႈႏွင့္အတူ ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားပါ အလြယ္တကူဝယ္ယူရရွိလာႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္လာခဲ့သည္။ လူတိုင္းနီးပါး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းကိုင္ေဆာင္လာႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ အမ်ားစုအသုံးျပဳလာၾကသည္က နာမည္ႀကီးလူမႈကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ FaceBook Social Network ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာသုံးလူမႈကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ၎မွာသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ေ႐ႊျမန္မာတို႔၏ထုံးစံအတိုင္း...

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သုံးပြင့္ဆိုင္အက်ိဳးစီးပြား

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ အသံအက်ယ္ဆုံးကိစၥ တစ္ခုရွိသည္။ ယင္းမွာ ‘၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး’ ဟူေသာကိစၥျဖစ္သည္။ အမ်ားစုက ျပင္မည္ဟုေအာ္ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ‘ေအာ္သာေအာ္ ပုံမေပၚ’ ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ တစ္ေလာက လက္ရွိအာဏာရ NLD ပါတီ၏ ညီလာခံတြင္ ၂၀၀၈...