Tagged: ဝင္းကို

ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ေသြးမကြဲေစလိုပါ

ရခိုင္အေရးကား ႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ သို႔ေသာ္ မရွင္းလို႔ကလည္း မျဖစ္။ ဘိုးဘြားအေမြ ျဖစ္ေနသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက ဘိုးဘြားအေမြျဖစ္သလို ျပႆနာကလည္း ဘိုးဘြားအေမြဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ အစဥ္အဆက္ကတည္းက ျဖစ္ခဲ့ေသာျပႆနာတစ္ခု။ ထို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနေတာ့ ရွင္းၾကရေပလိမ့္မည္။ အထူးသတိခ်ပ္ရမည္မွာ ျပႆနာကိုရွင္းရင္း ျပႆနာမတက္ၾကဖို႔ျဖစ္သည္။...

လူမ်ိဳးစုျပႆနာ အေျဖရွာ

‘တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး’ ဟူေသာ စကားလုံးမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ေရပန္းစားခဲ့ေသာ စကားလုံး ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုေပါင္းစုံေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးဟူေသာစကားရပ္သည္အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ခက္ေနသည္က အႏွစ္သာရပိုင္းကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္ လူမ်ိဴးစုျပႆနာက အဓိကအက်ဆုံးျဖစ္သည္။ ကြဲျပားသည့္လူမ်ိဳး...

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆိုသည္မွာ …

ေလာကတြင္ ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ ဟူသည္ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အမႈကိစၥတို႔ရွိၾကသလို တရားႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာ အမႈကိစၥတို႔လည္း ရွိၾကကုန္၏။ မည္သည့္အမႈ တို႔သည္ တရားေသာအမႈျဖစ္၍ မည္သည့္အမႈတို႔သည္ မတရားေသာအမႈမ်ား ျဖစ္ၾကပါသနည္း။ တရားျခင္း/ မတရားျခင္းကို အမ်ားညီေပတံျဖင့္...

ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲႏွင့္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ အခန္းက႑

ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ အသြင္ သဏၭာန္ႀကီးႏွစ္ခု ရွိသည္။ အရပ္ဘက္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ စစ္ဘက္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ မွာ ဒုတိယပုံစံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈ...

အမွတ္အသားျပႆနာႏွင့္ ခြင့္တူညီမၽွဘုံဝါဒ

ကမာၻ႕ေရးရာျပႆနာတို႔ကို အတိုခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ဆြဲလၽွင္ အေျခခံအေၾကာင္းတရားသုံးပါးကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔မွာ ပါဝါအေျခခံပဋိပကၡ (Power Base Conflict)၊ အက်ိဳးစီးပြားအေျခခံပဋိပကၡ ( Interest Base Conflict) ႏွင့္ အမွတ္အသားအေျခခံပဋိပကၡ (Identity Base Conflict) ဟူ၍...

အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာ အေျဖရွာျခင္း

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အရွိန္ယူခါစ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ… လမ္းခရီး မေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ကန္႔လန္႔ခံတတ္ေသာ အဓိကခလုတ္ကသင္းတစ္ခုမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ၿပိဳင္တူအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး...

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္… လိုအပ္ခ်က္

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေသခ်ာစြာေလ့လာၾကည့္လိုက္လၽွင္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ယင္းမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔ထိ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား၊ ရလဒ္မ်ားကိုၾကည့္လၽွင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဟာကြက္ ႀကီးႀကီးမားမားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဆိုသည္မွာ … ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ (Professional...

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ

ယခုတစ္ေလာ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ထိပ္တက္လာျခင္းအေပၚ ပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ အားေကာင္းလာရာကေန အစြန္းထြက္သြားမည္ကို ပူပန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့လၽွင္ ‘ေသြးႏုသားႏုဒီမိုကေရစီ’ ကို ထိခိုက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ‘ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ’ လမ္းေၾကာင္းမွလည္း ေသြဖည္သြားႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ခ်က္ကို နားလည္ေပးႏိုင္ပါသည္။...

ရခိုင္အစီရင္ခံစာ ရီဗ်ဴး

  ရခိုင္ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာထြက္ရွိလာၿပီး အခ်ိန္ကိုက္ဆိုသလိုပင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းမွလည္း ယင္းအစီရင္ခံစာကို ေဝဖန္မႈ ကန္႔ကြက္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိေနခဲ့သည္။ ေလ့လာမိသေလာက္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသလို၊ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ မအပ္စပ္ႏိုင္ဟု ထင္ရေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္ကို...

ရခိုင္အေရးႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳအေတြးမ်ား

  ယခုတစ္ေလာ အသံအက်ယ္ေလာင္ဆုံးကိစၥမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဤအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းမွေရာ ျပည္ပမွပါ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး ၊ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔မွ ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေျပာဆိုေရးသား ထုတ္ေဖာ္ေနၾကတာေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳးအခ်က္အလက္ႏွင့္ နယ္ပယ္အားလုံးအတြက္ ကိုယ္စားျပဳစဥ္းစားထားေသာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို...