အၾကမ္းဖက္ဆိုသည္မွာ …

ကမၻာေပၚတြင္ ‘အၾကမ္းဖက္မႈ’ (Terrorism) ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ ၂၁ ရာစုအေစာပိုင္းခန္႔မွစ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေတာက္ေလၽွာက္ဆိုသလို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေခတ္စားလာခဲ့ရာ ယခုအခါမွာေတာ့ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အၾကမ္း ဖက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ားႀကိဳတင္ခ်မွတ္၍...