ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ ဗ-၀-တ

ဗ-၀-တ ဟု ေခၚ ၾကသည့္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားသည္ မႈိင္းတိုက္သည့္ဝါဒမ်ား ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမဟုတ္ဟု ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ဆိုလိုက္သည္။ “ေက်ာင္းဟာ တစ္စုံတစ္ဦးရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာရွိတဲ့ေက်ာင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူဝါဒေတြကိုပဲ သင္ၾကားေပးရတဲ့ ေက်ာင္းပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဒုတိယအတြင္းဝန္...