အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၂) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒေရာ၊ ဘာသာတရားသည္ပါ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၏ အင္အားစုမ်ားအျဖစ္မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားစရာမရွိဟု မွတ္ခ်က္ျပဳဖူးခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားသည္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္က သူတို႔ ျပန္လာလိမ့္ဦးမည္ဟုေျပာခဲ့ေသာေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေခတ္ၿပိဳင္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကိုယ္တိုင္က ‘သိုင္မိုစ္’ (Thymos)...