ဗုဒၶဘာသာအတြက္ အတြင္းရန္

ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶသာသနာအကာအကြယ္ကို ယူကာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္စားၾကသူ မ်ားျပားလာသေလာဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေနသည္။ သတင္းမီဒီယာ၊လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာမ်ားတြင္လည္းသာသနာအေရၿခဳံသူမ်ား၏ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားကို လူထု၏ မေက်မနပ္ေဝဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕လာရသည္။ ထို႔အျပင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဆုံးအမတရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္မ်ားကို...