ေက်ာင္းတြင္း အမုန္းကင္းေရးေျခလွမ္း

အမုန္းစကားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမီးပြားမ်ားစြာ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာအတြင္း အမုန္းစကားကင္းေဝးေစေရးအတြက္  စတင္လုပ္ေဆာင္လိုက္သည္။ အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာကို သင္႐ိုးမွ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းပင္။ စတုတၳတန္းစာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိသင္႐ိုးတြင္ ပါဝင္ေသာ ယင္းကဗ်ာသည္ အမုန္းစကားအေျခခံ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔ကို...