ရန္ကုန္တြင္ တစ္နာရီ ၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ကားပါကင္ေၾကးေကာက္ရန္ ကုမၸဏီေျခာက္ခု အဆိုျပဳလႊာေအာင္ျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၅ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္နာရီ ၂၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ကားပါကင္ေၾကးေကာက္ခံရန္ ကုမၸဏီ ေျခာက္ခု အဆုိျပဳလႊာေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း က ေျပာၾကားသည္။ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ေဖာ္ျပျခင္း...