Tagged: ေက်ာ္ဝင္း

‘စပိ’ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွ ဘတ္စ္ကားႀကီး တ႐ုတ္ – ဗမာနယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးသကာလ ‘ျမစ္ဆုံ’ ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားျခင္း

အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီမွ ဂ်ီဒီပီသို႔ ေမာ္စီတုန္း၏ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးမွာ ‘ေရွ႕သို႔ ခုန္ပ်ံတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ’ (၁၉၅၈) ႏွင့္ ‘ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး’ (၁၉၆၆) တို႔ကို ျဖတ္သန္းၿပီးေသာအခါ ‘မကၡ္ခ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒ၊ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚ’ ဆိုေသာ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ လက္သီးဆုပ္ ေျပက်သြားေတာ့သည္။...

အကဲဆတ္ဆဲ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး

ဒြိစုံထင္ေယာင္ထင္မွားမႈ ‘ဒြိစုံထင္ေယာင္ထင္မွားမႈ (Binary illusion) အေၾကာင္း စာေရးသူ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ထည့္ေရးဖူးပါသည္။ ‘အကြဲအၿပဲေတြသည္းသန္ျပင္းထန္ေလ့ရွိေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား’ (highly divided societies) တြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ‘တစ္ မဟုတ္လၽွင္...

ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

စကားဦး ‘ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ ဖက္ဒေရးရွင္း’၊ ‘အတူယွဥ္တြဲေရးႏွင့္ အတူ ေပါင္းစည္းေရး’ …၊ ‘မက္ဂလိုသိုင္းမီးယားႏွင့္ အိုင္ဆိုသိုင္းမီယား’ … စသျဖင့္။ ‘သံတူေၾကာင္းကြဲ’ စကားလုံးေတြကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို ၾကားေနရသည္။ ဤတြင္ ‘ေဝါဟာရ’ ႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွ ‘အိုင္ဒီယာ’...

စိတ္ဝိညာဥ္၏ တတိယအစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ရည္မွန္းခ်က္

အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ ‘ထြက္’၊ အိုင္ဒင္နတီ ‘ဝင္’ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္က ‘ဒင္နီယာယ္ဘဲလ္’ ၏ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထြက္ခဲ့သည္။ သူ႕ေခတ္သူ႕အခါ အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွေသာ ‘အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ၏ နိဂုံး’ (The End of Ideology) ဆိုေသာ စာအုပ္...

မ်က္ႏွာစာ ႏွစ္ရပ္ ‘ေဘာင္’ ႏွစ္ေဘာင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္…. 

မ်က္ႏွာစာႏွစ္ရပ္ ပါေမာကၡ ဟန္တင္တန္က သူ၏ ‘တပ္မေတာ္သားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္’ (The Soldier and the State) စာအုပ္တြင္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္မ်က္ႏွာစာမ်ားကို ဦးစြာရွင္းျပသည္။ အရပ္ဘက္မ်က္ႏွာစာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား...

ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္းခုနစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္လႏွင့္ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္အၾကာတြင္ လြတ္လပ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံကို တစ္ေလၽွာက္လုံး ဒုကၡေပးခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးသည္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ေပေတာ့မည္။ သည္လိုႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီေကာ …။...

အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၇) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။ ဤနည္းအတိုင္း စဥ္းစားေျပာဆိုၿပီးသကာလ ဆိုခရတၱိက သူ က်င္လည္ရေသာ စံေတာ္ဝင္ကမၻာ၏ အစစ္အမွန္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသည္။ သူ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ားစု၏ အစစ္အမွန္တရားမွာ ‘မင္းမ်ိဳးစိုးႏြယ္ လူတန္းစား’ တစ္နည္း...

အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၆) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။ စိတ္ဝိညာဥ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိကေဆြးေႏြးခ်က္ကို (သမၼတႏိုင္ငံကထာ) ၏ အတြဲ (၄) တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုခရတၱိ၏ အလိုအရ စိတ္ဝိညာဥ္တြင္ အပိုင္းသုံးပိုင္းပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။ ပထမပိုင္းမွာ ‘လိုအင္ဆႏၵပိုင္း’ (Desiring...

အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၅) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။ (၂) စိတ္ဝိညာဥ္၏ တတိယအစိတ္အပိုင္း The third part of the soul ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ားမွာ လူ႕အျပဳအမူဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ား၏ ထိပ္ေပၚတြင္ ထုံးစံအတိုင္း တည္ေဆာက္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ...

အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၄) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ သူ၏ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားကို သူတို႔အုပ္စု၏ ဂုဏ္သိကၡာမွာ အေစာ္ကားခံေနရၿပီ၊ မတရားခ်ိဳးႏွိမ္ခံေနရၿပီ သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈအေလးမထားခံေနရၿပီ စေသာ အျမင္မ်ားျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးေလ့ရွိၾကသည္။ ဤမေက်နပ္ခ်က္ကပင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ...