Tagged: ေက်ာ္ဝင္း

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသနည္း (၄) Why Did Democracy Spread၊

သတ္မွတ္ထားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ထြက္ေပၚလာေရးကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးသည့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္ သန္စြမ္းၿပီး အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ အဓိကလူမႈေရး အင္အားစုမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပႏိုင္ေပသည္။ အဆိုပါအင္အားစုမ်ားမွာ ၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂၀ ရာစုအတြင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းခဲ့သည့္ ပင္မဥေရာပတိုက္ (တစ္နည္း အဂၤလန္မပါ...

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသနည္း (၃) Why Did Democracy Spread?

ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆရေသာ အခ်က္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပလိုသည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ‘လစ္ဘရယ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး’ ႏွင့္ ‘လူထုကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ’ တို႔မွာ သီးျခားခြဲထုတ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကနဦးထဲကပင္ အဆိုပါႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုခုကိုသာ ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္လိုၾကေသာ မတူျခားနားသည့္...

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသနည္း (၂) Why Did Democracy Spread?

အျခားေသာ အေတြးအေခၚ ဂိုဏ္းတစ္ခု၏ နားလည္ခ်က္အရဆိုလၽွင္ ဒီမိုကေရစီမွာ အိုင္ဒီယာတစ္ရပ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္မဟုတ္သလို ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးတစ္ရပ္လည္း မဟုတ္ပါေခ်။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ နက္႐ႈိင္းေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအင္အားစုမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မၽွသာျဖစ္ေပသည္။ လူမႈသိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဟိုယခင္ကတည္းက နားလည္လက္ခံထားခဲ့ၾကသည္မွာ ‘အဆင့္ျမင့္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ...

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသနည္း (၁) Why Dod Democracy Spread?

(ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း တတိယလႈိင္း၊ ဒီမိုကရက္တစ္လႈိင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပုံ သီအိုရီမ်ား၊ အခိုင္အမာလူမႈအုပ္စုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျမစ္တြယ္လာပုံ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီၾကား ဆက္ထုံးအျဖစ္ လူမႈေရးႏိုးၾကားလႈပ္ရွားလာျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေသာ့ခ်က္အခန္း …၊) ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္...

ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေဘာဂေဗဒသီအိုရီမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ျခင္း

စကားဦး စာေရးသူအျပင္သိပ္မထြက္ျဖစ္ေတာ့ပါ။ အိမ္မွာပဲ စာေရးစာဖတ္ လုပ္သည္။ ေခါင္းကိုက္လာလၽွင္ အိမ္ႏွင့္ မနီးမေဝး လွည္းတန္းဘက္ ထြက္သည္။ ေကာ္ဖီေသာက္ခ်င္ ေသာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ကိုလြင္ဦး စာအုပ္ဆိုင္ ထိုင္ခ်င္ထိုင္မည္။ သို႔ျဖင့္ စာေရးသူမွာ ေလာကႀကီးမဟုတ္ေတာင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးႏွင့္...

ဒုတိယစစ္ေအးေလာ …၊ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ၫႇိဳ႕အားျပယ္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒအသက္ျပင္း

ဒုတိယစစ္ေအးေလာ … ကြယ္လြန္သူ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ‘ဆမ္မ်ဴရယ္ ဖီ ဟန္ တင္တန္’ က သူ၏  ‘ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တိုးတိုက္မိျခင္း’ စာအုပ္တြင္ ေခတ္သစ္ကမာၻ၏ စစ္ပြဲမ်ားကို ယခုလို ေရတြက္ျပသည္။ ၁၇ ရာစုမွ ၁၈...

စက္ရပ္မွ ၾကားျဖတ္နည္းသုံးနည္းႏွင့္ ပုံစံငါးမ်ိဳး

စက္ရပ္မွ ၾကားျဖတ္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာေခတ္က အေရးေပၚေနာက္ဆုံးသတင္းတို႔ကို ‘စက္ရပ္သတင္း’ (Stop Press) ဟုေခၚသည္။ ပုံႏွိပ္စက္ကို ေခတၱရပ္ၿပီး အေရးတႀကီးထည့္ရသျဖင့္ ‘စက္ရပ္သတင္း’ ဟု ဘာသာျပန္ၾကသည္ဟု ၾကားဖူးသည္။ ယခု အင္တာနက္ေခတ္ေရာက္ေသာအခါ အသုံးအႏႈန္းေျပာင္းသြားသည္။ ‘စက္ရပ္သတင္း’ ဟုမေခၚ။...

ျဖစ္တည္မႈ အက်ပ္အတည္း ေျခေျချမစ္ျမစ္လက္ေတြ႕ပဓာနဝါဒႏွင့္ ဒြိစုံထင္ေယာင္ထင္မွားမႈ

ျဖစ္တည္မႈ အက်ပ္အတည္း ‘ယူတိုပီယာ’ (Utopia) ႏွင့္ စိတ္ကူးျမင္ကြင္း (Vision) မတူေပ။ ယူတိုပီးယားကို ‘မရွိေသာေနရာ’ ဟု ဘာသာျပန္ႏိုင္သည္။ မရွိေသာေနရာကို စိတ္ကူးယဥ္၍ အိပ္မက္မက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗစ္ရွင္ (စိတ္ကူးျမင္ကြင္း) ကမူ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို အေျခခံရမည္။...

ဒီမိုကေရစီ မေသ ျမင့္ျမတ္သုံးပြင့္ဆိုင္ – ၿပိဳ စိတၱေဗဒ သက္ေရာက္မႈေလာ …

ဒီမိုကေရစီ မေသ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထုတ္ Foreign Affairs မဂၢဇင္းႀကီးတြင္ ေခတ္ၿပိဳင္ပညာရွင္ ေထာမတ္က႐ိုသာႏွင့္ ရစ္ခ်တ္ရမ္းတို႔၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ပါလာသည္။ နာမည္က ခပ္ဆန္းဆန္း။ ‘ေသႏိုင္႐ိုးလား ဒီမိုကေရစီ’ (Democracy Is Not Dying)...

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အႏွစ္ ခြန္ႏွစ္ဆယ္

အိႏၵိယ – ခြန္ႏွစ္ဆယ္တစ္ ယခုစာစု၏ေခါင္းစဥ္ကို ၂၀၁၇ ကုန္ခါနီးက Foreign Affairs မဂၢဇင္းႀကီးက လက္ေဆာင္ေပးေသာ ‘India at 70’ ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ မွ ယူပါသည္။ အဆိုပါ ‘India at...