Tagged: ေက်ာ္ဝင္း

လမ္း (၆) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၃။ တတိယမ႑ိဳင္ တ႐ုတ္ – ပါကစၥတန္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ(CPEC) တ႐ုတ္ ပါကစၥတန္ဆက္ဆံေရးကို ‘သံမဏိညီအစ္ကိုမ်ား ဆက္ဆံေရး’၊ ‘မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြမွန္ဆက္ဆံေရး’ စသျဖင့္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးထားၾကသည္။ ဤဆက္ဆံေရးမွာ လူဦးေရပထမအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံႏွင့္ ဆ႒မအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခု၏ ဆက္ဆံေရးလည္းျဖစ္သည္။ ဆယ္ႏွစ္ၾကာ...

လမ္း (၅) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

  MSR မွာ အိႏၵိယႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေရာ၊ စိုးရိမ္မႈအတြက္ပါ ေရခံေျမခံတစ္ခုလိုျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ အဆိုပါစီမံကိန္းက ေဒသဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးကို အဆင္ေျပလြယ္ကူေစၿပီး ေရေၾကာင္းသြားလာေရးလြတ္လပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဗိသုကာပုံစံသစ္ကို ဖန္တီးေပးသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္း...

လမ္း (၄) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၃။ BRI ၏ မ႑ိဳင္ ခုနစ္ရပ္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းစီမံကိန္းတြင္ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ရပ္ ပါဝင္သည္။ ‘ကုန္းေျမအေျခစိုက္ စီးပြားေရးစႀကၤမ်ား’ (ဤအရာအားလုံးကို စုေပါင္း၍ တ႐ုတ္ျပည္က ‘ပိုးလမ္းမစီးပြားေရးရပ္ဝန္း’ ဟု ရည္ၫႊန္းသည္) ႏွင့္ ‘၂၁ ရာစု...

လမ္း (၃) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းအစပ်ိဳးခ်ိန္က အေမရိက၏အခန္းက႑ BRI ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ တစ္ခုမက မနည္းမေနာရွိပါသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို အသာထားၿပီး ျပည္ပမွတြန္းအားမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါမည္။ အမွန္စင္စစ္ BRI မွာ အိုဘားမားအစိုးရ၏ ေပၚလစီကို...

လမ္း (၂) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၂။ နိဒါန္း တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ၎၏စီးပြားေရးကို အေနာက္၏စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သည္မွာ သမိုင္းတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါမၽွ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ပထမအႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ဟန္မင္းဆက္ကာလကျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဗဟိုအာရွေဒသႏွင့္ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသတို႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္ႏိုင္ရန္...

လမ္း (၁) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

သင္ခ်မ္းသာလိုလၽွင္ ပထမဆုံးလုပ္ရမည့္အလုပ္မွာ လမ္းေတြ ေဖာက္ဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္စကားပုံ ၁။ (မူရင္း) စာေရးသူ၏ အမွာစကား သမၼတရွီက်င္းဖ်င္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ‘ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္း’ (BRI)မွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏...

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာလမ္းေၾကာင္းမ်ား

မိန္႔ခြန္းႏွစ္ခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္၏ မိန္႔ခြန္းကို နားေထာင္ရသည္။ သူ႕မိန္႔ခြန္းမွာ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကို တိုင္းျပည္သို႔ အသိေပးေသာ ေပၚလစီမိန္႔ခြန္းဟု နားလည္ရသည္။ ဤတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ...

အေဝးျမင္ ကိုကိုေမာင္ႀကီး

စာေရးဆရာ ကိုကိုေမာင္ (ႀကီး) ကိုကိုေမာင္ႀကီးကို စာေရးသူ စတင္သိကၽြမ္းရသည္မွာ ‘ကိုကို ေမာင္ႀကီး’ အေနႏွင့္မဟုတ္။ စာေရးဆရာ ‘ကိုကိုေမာင္’ အေနႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ဒါကလည္း လူခ်င္းသိသည္မဟုတ္။ ‘စာ’ ကို ေတြ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းတစ္ခု (ျမ၀တီဟုထင္သည္)...

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသနည္း (၄) Why Did Democracy Spread၊

သတ္မွတ္ထားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ထြက္ေပၚလာေရးကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးသည့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္ သန္စြမ္းၿပီး အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ အဓိကလူမႈေရး အင္အားစုမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပႏိုင္ေပသည္။ အဆိုပါအင္အားစုမ်ားမွာ ၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂၀ ရာစုအတြင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းခဲ့သည့္ ပင္မဥေရာပတိုက္ (တစ္နည္း အဂၤလန္မပါ...

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသနည္း (၃) Why Did Democracy Spread?

ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆရေသာ အခ်က္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပလိုသည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ‘လစ္ဘရယ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး’ ႏွင့္ ‘လူထုကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ’ တို႔မွာ သီးျခားခြဲထုတ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကနဦးထဲကပင္ အဆိုပါႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုခုကိုသာ ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္လိုၾကေသာ မတူျခားနားသည့္...