Tagged: ေက်ာ္ဝင္း

အေရးနိမ့္ လက္သစ္ လစ္ဘရယ္ဝါဒ (၁)

ဝင္ေငြကြာဟမႈ အရင္းရွင္စနစ္ကား အက်ပ္အတည္းဆိုက္ေနေခ်ၿပီ။ မၾကာေသးမီကာလေလာက္အထိ ဤ ‘ေကာက္ခ်က္’ မွာ လက္ဝဲအသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္သာ ကန္႔သတ္တည္ရွိခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ ယေန႔အခါတြင္မူ ေရွ႕တန္းေရာက္စီးပြားေရးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသက္တန္႔ေရာင္စဥ္တစ္ခုလုံး အက်ဳံးဝင္သည့္ ‘ထင္ျမင္ယူဆခ်က္’ ႀကီး ျဖစ္လာေခ်ၿပီ။ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားႏွင့္ သာမန္လူထုတို႔မွာ...

ယုံမွားလြန္ လက္သစ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ (၂)

မၿပိဳသည့္ မိုး အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ေရဒီယိုသတၱိႂကြျခင္းျဖင့္ ကုသဖို႔လိုအပ္သည့္ ‘ကင္ဆာ’ မွာ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏အဆိုအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အိမ္ေထာင္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ တန္႔ရပ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ခုအတြင္း လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမွာ...

ယုံမွားလြန္ လက္သစ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ (၁)

လက္သစ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ အခါသမယ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြမွာ ‘လက္သစ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ’ အခါသမယတစ္ရပ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဤအဆိုကို ဦးေဆာင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ‘ဘရစ္တန္ ဂ်ာရမီေကာ္ဘရန္’၊ ‘အလက္ဇင္ဒါ ေအာ္စကာစီ႐ို ေကာ္ကက္ဇ္’၊ ‘ဘာနီဆင္းဒါး’ စေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔က ‘အရင္းရွင္စနစ္၏...

အရင္းရွင္စနစ္၏ အနာဂတ္

လြတ္လပ္မႈ၊ ထက္ေအာက္ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ နည္းနိႆယ ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ဝါဒ၏ ထင္ရွားေသာဒႆနပညာရွင္ ဂၽြန္ရာဝဲလ္၏ အဆိုအမိန္႔တစ္ရပ္ရွိသည္။ ‘ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ဓနႏွင့္ ဝင္ေငြထက္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားကို အႂကြင္းမဲ့ ဦးစားေပးသင့္သည္’ ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္မွာ လူအမ်ားစုႀကီးအေနႏွင့္...

တ႐ုတ္ပုံစံ အရင္းရွင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး အရင္းရွင္စနစ္

ကြန္ျမဴနစ္မွ အရင္းရွင္သို႔ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ သေဘာထားခံယူပုံခ်င္း မတူၾကပါ။ အေရွ႕က အေနာက္လို အဆိုးမျမင္၊ အေကာင္းျမင္သည္။ ဥပမာ – ဗီယက္နမ္တြင္ လူဦးေရ၏ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ‘ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း’ မွာ...

လစ္ဘရယ္ အရင္းရွင္စနစ္ အေ႐ြ႕

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ရွင္သန္ေနဆဲ သမိုင္းကာလအတြင္းမွာပင္ အေရးႀကီးေသာ အေျပာင္းအလဲႏွစ္ရပ္ရွိခဲ့သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ‘အရွင္းရွင္စနစ္ ကမၻာလႊမ္းသြားျခင္း’ ႏွင့္ ‘အေနာက္ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားၾကား စီးပြားေရးအင္အားခ်င္း ခ်ိန္ခြင္လၽွာမၽွလာျခင္း’ တို႔ ျဖစ္သည္။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားမွာ...

အရင္းရွင္စနစ္၏ မူကြဲႏွစ္ရပ္ၾကား တိုးတိုက္မိျခင္း

အေအာင္ျမင္ဆုံး ‘ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ’ အရင္းရွင္စနစ္ကား ကမၻာႀကီးကို စိုးမိုးလ်က္ရွိေနေခ်ၿပီ။ အေရးမပါေသာ ႁခြင္းခ်က္အနည္းငယ္မွလြဲ၍ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးမွာ အရင္းရွင္စီးပြားေရးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္သာ လည္ပတ္လ်က္ရွိေနသည္။ ‘လုပ္အား’ ကို ဆႏၵအေလ်ာက္ အသုံးျပဳၿပီး ‘အရင္း’ မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပုဂၢလိကလက္ထဲတြင္ရွိသည္။ ‘ထုတ္လုပ္ေရး’ ကို...

လက္ဆင့္ကမ္း အဆိုးေက်ာ့ သံသရာ

ရခိုင္နဲ႔ စ၊ ရခိုင္နဲ႔ ဆုံး ယခုစာစုေရးအၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ကုန္ဆုံးသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၂၀၁၉ မွာ ရခိုင္ႏွင့္စ၊ ရခိုင္ႏွင့္ဆုံး၍ ‘ရခိုင္ႏွစ္’ ဟူ၍ပင္ ဆိုရမလိုရွိသည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲစခန္းေလးခုကို ရခိုင့္တပ္ေတာ္...

အိုင္စီေဂ် ဂယက္အနက္

အိုင္စီေဂ် ရက္သတၱပတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားကို ‘အိုင္စီေဂ်ရက္သတၱပတ္’ ဟု ဆိုရမလို ရွိသည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ သည္ဟိတ္ၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး (အိုင္စီေဂ်) က ႏွစ္ဖက္ေလၽွာက္လဲခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေပးေနရာ စာေရးသူမွာ တီဗီေရွ႕မွ မခြာႏိုင္ေတာ့။ ၁၀-၁၂-၂၀၁၉ ဂမ္ဘီယာဘက္မွ...

ျမသီလာ အလြမ္းေျပ

မကၽြမ္းခင္က လြမ္းရသူ “ျမသီလာ ကား ငယ္စဥ္က စ ခြဲရသည့္တိုင္ ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူ ….၊” ကၽြန္ေတာ့္အိမ္သည္ ကမာ႐ြတ္တြင္ ရွိသည္။ မနက္ခင္းတိုင္းလို တကၠသိုလ္ထဲ လမ္းေလၽွာက္သြားေလ့ရွိသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္မဟုတ္။ လြမ္းခ်င္လို႔ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ တကၠသိုလ္သည္...