၂၀၁၈ မွတ္တိုင္မ်ား- ႏိုင္ငံေရး

ယခုႏွစ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလႏွင့္မၽွ မတူေအာင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဖိအား၊ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႀကဳံခဲ့သမၽွ မွတ္တိုင္အေၾကာင္းအရာအမ်ားစုမွာလည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႀကီးမားေလးလံလြန္းလွသည္။ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ မီဒီယာတစ္ခုအေနႏွင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ၂၃...