ပါတီမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ မေရရာျခင္းမ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊတစ္ေယာက္ လူလုံးျပႏိုင္ငံေရးကစားပြဲမွ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ကား လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ အေငြ႕အသက္မ်ား ထုံမႊမ္းထားသည့္ အဆိုပါေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္အၿပိဳင္ႏႊဲမည့္ အ႐ႈံး၊ အႏိုင္ အကဲဆတ္ေသာ...