ျမန္မာ့စီးပြားေရး အစိုးရတြင္တက္၍ ပုဂၢလိကတြင္ က်ေနသည္

ကမၻာႀကီးသည္ ေက်ာင္းတြင္လုံး၍ အိမ္တြင္ျပားပါသည္ဆိုေသာ စကားတစ္ခုမွာထင္ရွားသည္။ ယခုလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ အစိုးရတြင္တက္၍ ပုဂၢလိကတြင္ က်ေနသည့္အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈရွိ မရွိကို တိုင္းတာသည့္စံႏႈန္းမ်ားရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း (ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈႏႈန္း) ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း...