Tagged: ၂၀၁၈ ေဟာကိန္း

အမႈအခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး

ခိုး၊ ဆိုး၊ လု၊ ႏႈိက္ ပေပ်ာက္ေရး အထူးစီမံခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ္လည္း ဒုစ႐ိုက္မႈကင္းမည့္ အေျခအေနမရွိဘဲ ရန္ကုန္အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ပင္ အုပ္စုဖြဲ႕ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ဆန္ ရမ္းကားမႈ၊ လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈ၊ မာဖီးယားဂိုဏ္းဆန္ဆန္ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္မႈတို႔ကို...

ပိုမိုခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလာမည့္ သတင္းမီဒီယာက႑

ျမန္မာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံး၏ Media Literacy ေခၚ သတင္းမီဒီယာအေပၚ သိျမင္နားလည္မႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ Tolerant ေခၚ နားလည္သည္းခံမႈေရခ်ိန္ နိမ့္ပါးမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကရက္တစ္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕မယဥ္ပါးမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာေလာကအတြင္းမွ စုန္းျပဴးအခ်ိဳ႕၏ က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီ၊ ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ...

စိန္ေခၚမႈမ်ား ေစာင့္ႀကိဳေနသည့္ အိုင္စီတီက႑

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာဟူသည့္ က်ယ္ျပန္႔႐ႈပ္ေထြးေသာ အိုင္စီတီက႑ႀကီးတစ္ခုလုံးအတြင္းမွ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ခြဲအသီးသီးအလိုက္ အေရးပါလွသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းေလၽွာက္ရမည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ကာ ယခုႏွစ္၏ ရလဒ္မ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအထိ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ Facebook ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေတာ့မည့္...

ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္

တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာမည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၂၀၁၇ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ကို အဓိကႀကီးၾကပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွာ ယခင္ထက္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ဗဟိုဘဏ္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ သက္တမ္းကုန္လုနီးအခ်ိန္တြင္...

ယိုင္နဲ႔ေနဦးမည့္ တရားစီရင္ေရး

တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္တြင္ တရားသူႀကီး တစ္ဦးတည္းကိုသာ အထူးအာဏာကုန္ လႊဲအပ္ထားဆဲျဖစ္ျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အရအသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အစိုးရဌာနတစ္ခုအသြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ျခင္း၊ တရားေရးဌာနမွ အရပ္အေခၚ ဆြဲခ် သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ အာဏာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ဖိအားေပး၊ စြက္ဖက္မႈ၊ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ မကင္းေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္...

ေယဘုယ် စီးပြားေရး

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၈ အတြင္း အတန္အသင့္တိုးတက္ႏႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္ တိုးတက္ေနမည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္ႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ ဝင္ေရာက္ႏႈန္းႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဝင္ေရာက္ႏႈန္းကို ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ မထိခိုက္ေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္လၽွင္၊ ဆန္တင္ပို႔မႈ ဆက္လက္အရွိန္ေကာင္းေနၿပီး ပဲတင္ပို႔မႈသည္ အိႏၵိယဘက္ျခမ္းက မကန္႔သတ္မီ...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဖာင္ဖ်က္ရမည့္ ၂၀၁၈

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ကုန္တြင္မူ ရလဒ္တစ္စုံတစ္ရာ မျပႏိုင္ဘဲ လက္ဗလာျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ ေဖာင္ဖ်က္ကာ ႀကိဳးပမ္းရေတာ့မည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္...

ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရင္ဆိုင္ရမည့္ တပ္မေတာ္

အမ်ားသိထားၾကသည့္အတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာျပႆနာမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ ယခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာက ျပင္းထန္ေသာစြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ယင္းအေျခအေန၏ ေနာက္ဆက္တြဲဖိအားမ်ား ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သက္တမ္းငါးႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ဥပေဒျဖင့္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းတိုးကာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကို...

ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳး ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္

အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တစ္ပါတီတည္းက ႀကီးစိုးထားျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳ ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားေပ်ာ့ေစမႈကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ သိသာထင္ရွား၍...

အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္ရွိေနဆဲ အေနာက္တံခါးအေရး

ႏိုင္ငံတကာ၏ အလြန္အကၽြံ ဖိအားေပးခံေနရၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈ ႀကီးမားေနဆဲ ျဖစ္ေနဦးမည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသက ဘဂၤါလီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုဆိုးဝါးျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္မႈပုံစံအသစ္ျဖင့္ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္...