၄၅ ဦးေကာ္မတီ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ (၂၁) ရာစု ပင္လုံျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဆက္အစပ္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား

ေျပာစရာေတြက မ်ားလြန္းလွသည္။ ထိုမ်ားလြန္းလွသည့္အထဲမွ  အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေၾကာင္းက ေျပာခ်င္ေမးခ်င္စရာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။ သိၾကသည့္အတိုင္း ၄၅ ဦး ေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး (တိုတိုေျပာရလၽွင္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး) အတြက္ စုစည္းထားသည့္ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၅၀ ေက်ာ္ပါရွိသည့္...