ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္း

ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Political Development) ဆိုသည္မွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာအဓိပၸာယ္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ‘ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ’ ကို ‘ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (State Development) ႏွင့္ မွားယြင္းတတ္ၾကသည္။ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္တိုင္ သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္မူ မတူညီပါ။ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏...