သတိထားရမည့္ အစိုးရစကား

ႏိုင္ငံ့ထိပ္ပိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းတာဝန္မ်ားကို ယူထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္စကားတို႔သည္ ႏိုင္ငံကို လႈပ္ခတ္ေစ၊ ေဈးကြက္မ်ားေပၚ သက္ေရာက္ေစသျဖင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာ၊ စကားေျပာဆိုရာတြင္ သတိထားဆင္ျခင္ ေျပာၾကားထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ပုဂၢလိက ဥစၥာဓနပိုင္ဆိုင္မႈကို အစိုးရက...