ေ႐ႊဘုံေပၚက ငရဲပန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ည႐ႈခင္းတြင္ လူငယ္အမ်ားအျပားကို အေတြ႕ႏိုင္ဆုံးေနရာမွာ EDM ပြဲမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုပြဲမ်ားတြင္ ရန္ကုန္၏ အထက္တန္းစား၊ အလယ္အလတ္တန္းစား မိသားစုမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ လူငယ္အမ်ားအျပားကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ လၽွပ္စစ္ဂီတကို နာမည္ေက်ာ္ DJ မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေလ့ရွိေသာ ထိုပြဲမ်ားတြင္...