မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္မႈ ႀကီးထြားလာသည့္ ျပည္နယ္

စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္သည့္ လူသတ္မႈမ်ားလည္း စိပ္လာသည္။ အမည္မသိလူတစ္စုက ဝင္ေရာက္သတ္ျဖတ္သည္ဟုသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေခါင္းစဥ္တပ္ႏိုင္ေသးသည့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွာ ဆိုးသထက္ဆိုးလာသည္။ လူတစ္စု သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးက ေနအိမ္ထဲဝင္ေရာက္ကာ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္၊ ဓားျဖင့္ ခုတ္သည့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ပြားလာသည္။...