ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေမးခြန္းထုတ္ခံရသည့္ Viictoria အမႈ ေပ်ာ့ကြက္မ်ား

Victoria အမႈတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျမင္ႏွင့္ျပည္သူ႕အျမင္ ဝိဝါဒကြဲျပားလ်က္ရွိေနသည္။ Victoria အမႈတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ယူဆရသူကို ဖမ္းဆီးထားေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚျပည္သူမ်ား ၏ေဝဖန္မႈမွာ ေလ်ာ့မသြားသည့္အျပင္ ျမင့္သထက္ျမင့္တက္လၽွက္ရွိေနသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟုဆိုသူ ေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး (ေခၚ) ေအာင္ႀကီးကို ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္...